LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat fra møte i arbeidsgruppen 04.05.2020

Møtereferat, Mulighetsteam Lund, arbeidsgruppe

04.04.2020 09.00-11.00

Teams

Baard, Bjørnar, Siw, Silje, Harald, Elin (referent).


Forklaring til teksten nedenfor:

A. Hva

B. Referat

C. Ansvar


A. Hyttefolket

B. Vi ble enige om å gjennomføre en enkel undersøkelse blant hyttefolket hvor vi ber de om å komme med innspill til prosjektet, samt opplyse om egne ressurser. Vi søker og løse dette med egne plattformer og ved noen skjema som kan deles ut på Lundstua, samt sendes i posten til de som ikke er på nett. 

C. Siw, Baard


A. Søknad næringsfond

B. Bjørnar får ansvar å starte arbeidet med en skriftlig søknad på næringsfondet. Vi holder oss til å søke på vegne av arbeidsgruppen og det overordnede prosjektet, og heller dele opp i etapper. Hva ønsker vi å prioritere nå i 2020, og hva gjør vi de kommende år.

Sigrid Angen og Kjell Ivar Tranås inviteres til et oppklarings- og avklaringsmøte fredag 8. mai. Samtlige av gruppas medlemmer forbereder seg til dette møtet med å lese gjennom kriteriene osv

C. Bjørnar, Elin


A. Andre aktuelle søknader og frister

B. Kulturmidler: 22. mai

Spillemidler: 8. mai

Spillemidler kulturbygg: 1. juni

C.


A. Overordnet prosjekt

B. Politisk orientering 14. mai. 

Medlemmene i arbeidsgruppen kan, hvis det er ønskelig, be om å få være tilhørere når det skal gis orientering om Innbygger som sambygger.

Elin sender epost adressen til sekretær Tine, til alle i gruppen. 

Kurs i bolyst og prosessledelse skal løses som webinarer, og Lund-prosjektet er et aktuelt case i så måte. 

C. 


A. Neste møte

B. 8. mai kl. 9-10

C. Teams


Namsos 04.05.2020

Elin Skage Knappe


Oppdatert 01.07.2020 Htg