LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

Dette er en nyhetsside med informasjon om Lund grendelags arbeid bl.a.

Regjeringen har opprettet er kirkebevaringsfond

10 milliarder kroner er satt av. Fondet ble opprettet i august i 2023 og midlene kommer fra det tidligere Opplysningsvesenets fond. Det vil også komme tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet. Midlene kommer i tillegg til kommunenes ansvar for drift og vedlikehold av kirkene.

916 kirker i landet får midler som skal sikre bevaring og vedlikehold de neste årene. 110 av kirkene er i Trøndelag og 4 av disse ligger i Namsos kommune.

Det er Klinga kirke, Namdalseid kirke, Otterøy kirke og Lund kirke.


Renovering av Lundstua, nyåpning lørdag 18. mars 2023

Lundstua åpnet lørdag 18. mars 2023 etter å ha vært stengt siden 16. oktober 2022. De har vært stengt i fem måneder for å gjennomføre renoveringsprosessen. Resultatet vart meget bra. Møteplassen vår har blitt aldeles fenomenal. Her er noen bilderfra åpningsdagen:NamdalsAvisa har også omtalt nyåpninga:
Oppgradering av kirkegården på Lund

Sommeren og høsten 2021 har det foregått en oppgradering av kirkegården på Lund, nytt gjerde og ny flombelysning. Fellesrådet har dekt materialkostnadene og grenda har satt opp gjerdet på dugnad. Det ble i alt gjennomført sju dugnadsettermiddager og i tillegg arbeidet noen mellom dugnadene også. Det ble utført til sammen 201 dugnadstimer av 24 forskjellige personer, inkl. 23 maskintimer. Fellesrådet stilte også med gravemaskin et par omganger for fjerning av betongklosser (fra det gamle gjerdet) og planering
.

Nytt gjerde og ny flombelysning ved Lund kirke. Foto: Bjørnar Smines, høsten 2021.


Stolpejakten

Lund grendelag blir medarrangør av Stolpejakten sammen med Lund IL også i 2024. Du finner mer info her:

https://namsos.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett-fritid-og-friluftsliv/tur-og-friluftsliv/stolpejakten/


Knut Høihjelle har laget en artikkel i NamdalsAvisa 30.05.2021 om Stolpejakten som du finner her:
Salget av Lund skole førte til hotell på Lund; Hotell Skolestua!

Nærøy kommune har solgt Lund skole til Andvari AS. Lund grendelag fikk overta en del gjenstander som vi har lagret i grendehuset. Skolen er bygget om til overnattingssted og eierne fikk ferdigattest fra Namsos kommune 26. april. Dette blir spennende! Se mer om hotellet og Lundstua under tiltak 4 på denne siden:
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Nærøy kommune (kartleggingen er overført til Namsos kommune og blir brukt der)

Kartlegging og verdsetting av kommunens viktigste friluftslivsområder er nå gjennomført. Kartleggingen fhar fulgt Miljødirektoratet sin håndbok, Veileder M98-2013. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene er en ren temakartlegging, og ikke en plan. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing. Formålet med kartleggingen og verdsettingen er å få oversikt over friluftslivsområder i kommunen og deres verdi.

For Lund krets sitt område er følgende registrert ut fra nasjonale kriterier:

- Smineset, Fornminnesti, Verdi A (som det eneste A-området i Nærøy kommune), område 2 på kartet nedenfor

- Smineset, Småbåthavn, Verdi B, område 3 på kartet

- Fjærangen, Uberørt område, Verdi B, område 4

- Litlstrandbukta, Småbåthavn, Verdi C, område 5

- Groftlifjellet, Turområde, Verdi B, område 6

- Harranesset, Småbåthavn, Verdi B, område 7Forklaring til verdiene:

Verdi A Svært viktig friluftsområde

Verdi B Viktig friluftsområde

Verdi C Registrert friluftsområde

Verdi D Ikke klassifisert friluftsområde

Vi kan føle oss stolte over at Smineset som eneste område i Nærøy har fått Verdi A, svært viktig friluftsområde. Dette er bl.a. takket være grendelagets fornminnesti og tilgjengelighet fra både sjø og land.

21.06.2019 Htg


Bredbånd

Fellesnemnda for Nye Namsos vedtok 14.12.2018 følgende:

1. Samtlige innbyggere og bedrifter i Nye Namsos skal få tilbud om minimum 100 Mbit/s nedstrøms og oppstrøms kapasitet.

2. Alle større hyttefelt skal få et tilbud om Grunnleggende bredbånd. Dvs. minimum nedstrøms hastighet 4 Mbit/s.


Målsettingene skal være nådd før 2025 og området Kvernvika - Smineset - Lund er blitt satt opp med høgste prioritet. Namsos kommune fikk avslag på søknad om midler for 2021, men vil søke på nytt i 2022.

Det planlegges nå utbygging for området Kvernvika – Lund og grendelaget fikk melding fra Namsos kommune, v/Kjell Ivar Tranås, om at Telenor ville starte innsalg i januar 2024. Telenor oppgir at de vil starte innsalg i uke 7/24. Telenor vil også forsøke å gjennomføre folkemøter i området på forsommeren.

Da satser vi på at både næringsliv, innbyggere og hytteeiere får tilbud om å koble seg på det nye nettet.


Veglys

I mai 2022 har det kommet opp to nye lysmaster mellom Guntvedtstun og

Oddvikbekken. De er gitt og montert av Andvari AS, som en gave til bygda og

Lund grendelag som veglyseier, uten kostnad for oss. Tusen hjertelig takk!

Det har vært pratet om disse to manglende lyspunktene i mange år, nå er de

på plass. Andvari AS og Håvard Jakobsen med flere fortjener en stor takk!

I august 2022 ble det skiftet til LED på de 7 lysene i Smineset. Da gjenstår

Faksstrandvegen før alle veglysene er skiftet til LED.
Oppdatert 20.02.2024 Htg