LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

Generelt

Bygda Lund i Namsos kommune, Nord-Trøndelag, ligger på sørsiden av Follafjorden (tilhørte Nærøy kommune før 01.01.2020).

Lund grunnkrets omfatter gårdene Lian (Lundeli), gnr. 353, Lund, gnr. 354 og Smines, gnr. 355 (tidligere 53, 54 og 55, se kartet nedenfor).

Før kommunesammenslåingen 01.01.1964 tilhørte Lund Kolvereid kommune og gårdsnumrene var henholdsvis 16, 17 og 18 (se ovenfor).

Tatt i betraktning at vi er få innbyggere, har bygda et forholdsvis rikt foreningsliv. Se under lag og foreninger,

klikk her:

Kommunikasjoner

Fv769 går gjennom bygda og vi har gjennom den fast vegforbindelse til Namsos by. Avstanden fra Lund fergeleie til Namsos er 53 km.

Det går ferge fra Lund til Hofles og overfartstiden er ca. 25 min. Fra Hofles til Kolvereid er avstanden 14 km og til Rørvik 27 km over Straumbrua.

Det vil si at bygdas innbyggere har ca. 1 times reisetid til både til Namsos, Kolvereid og Rørvik.

Det er flyplass både på Rørvik (29 km + ferge) og i Namsos (57 km).

Nærmeste togstasjoner er Grong (103 km) og Steinkjer (130 km).


Næringsliv

Primærnæringer

I 2020 var det to gårdsbruk i bygda som var i drift, de drev med gressproduksjon. Resten av dyrkamarka blir utleid til bl.a. kornproduksjon og noe gressproduksjon.

Pr. 2014 var det tre gårdsbruk i drift i bygda. En drev med sau og to med bare korn. De to sistnevnte leide jord av gårdene som ikke lenger var i drift.

På 1960-tallet var det hele 8 gårdbrukere som leverte melk og flere av de drev med sau i tillegg. Andre drev bare med sau.

I skogbruksnæringen har aktiviteten økt de siste årene, skogsentreprenører har hogd ved Seterelva, Lundasetran og Bremneset.

Det finnes ingen registrerte fiskere i bygda i dag.

Akvakultur:

Lund Fiskeoppdrett AS ble startet i 1986 av Gunnar Guntvedt. Etter hvert rådde bedriften over tre konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. På slutten 1990-tallet hadde bedriften i tillegg en forsøkskonsesjon på kveiteoppdrett.

Siden 2004 har bedriften bare produsert laks og det ble en periode levert ca. 2.000 tonn sløyd laks årlig.

I juni 2010 fusjonerte Lund Fiskeoppdrett AS med Vikna Sjøfarm AS og dannet selskapet SalmoNor AS. SalmoNor AS hadde forretningsadresse på Rørvik i Nærøysund kommune.

SalmoNor AS blir solgt til NTS sommeren 2021 og NTS-eide Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor AS fusjonerer under navnet SalmoNor AS. NTS overtar også Norway Royal Salmon AS (NRS AS), SalmoNor AS og NRS AS planlegger fusjon og blir dermed verdens sjette største oppdrettsselskap.


Sekundærnæringer

Lund sagbruk ble drevet som enkeltpersonsforetak av Hans Martin Storø og ble registrert i 1995. Bedriften ligger i Båtstøa på Lund og fungerte som tilleggsnæring til bl.a. jordbruk. Lund sagbruk leverte både uhøvlet og høvlet skurlast. Leiesaging ble også utført.

Lund Hytteproduksjon AS ble stiftet i 2003 og drev i lokalene hvor tidligere Oddvikhus A/S og Lund Fiskeoppdrett AS holdt til. Bedriften sysselsatte rundt 10 personer og markedsførte seg under navnet Namdalshytta. Bedriften gikk dessverre konkurs i juni 2012. I juli 2012 ble Namdalshytta AS registrert i Brønnøysundregistret. Den nye bedriften har kjøpt opp konkursboet etter Lund Hytteproduskjon AS og har planer om å starte opp hytteproduskjon på nytt i de samme lokalene. Hans Martin Storø og Gunnar Guntvedt eier 50% hver av aksjene i Namdalshytta AS. I tillegg har man også stiftet Namdalshytta eiendom AS i oktober 2012. Namdalshytta konkursbo AS ble stiftet i juni 2017 og ble avviklet uten konkurs i februar 2018. Namdalshytta Eiendom AS skiftet navn til Båtstøa AS i 2012 og Hans Martin Storø innehar alle aksjene.

Byggmester Steinar Jakobsen AS ble stiftet 03. januar 2012. Tidligere het firmaet Jakobsen Byggservice og var et enkeltpersonsforetak som ble stiftet av Steinar Guntvedt Jakobsen sommeren 2008. Bedriften hadde 2-3 ansatte og drev både med nybygg og restaurering av bygninger. Bedriften gikk dessverre konkurs i mai 2017.

Rense og miljøteknikk AS ble stiftet 01.01.2010 og drives av Karl Oskar og Joar Olav Grøtting. Firmaet leverer i hovedsak renseanlegg for avløpsvatn/kloakk.


Tertiærnæringer

Lundstua AS er en kafe/storkiosk som ligger ved fergeleiet på Lund. Aksjeselskapet ble stiftet i mai 2007 og overtok lokalene etter Lund Handel. Lundstua AS drev også en periode Nærøy kommunes bibliotekfilial på Lund. Silje Guntvedt Jakobsen er daglig leder og driver bedriften. Største aksjonær er Andvari AS som er definert som morselskap. Lundstua stengte 16.10.2022 for restaurering/ombygging og åpner igjen i mars 2023.

Selim Data Service var et enkeltpersonsforetak som ble stiftet av Khalid Selim og registrert i mai 2009. Bedriften drev hovedsakelig med konstruksjon av internettsider, men tok også på seg andre datarelaterte oppgaver. I 2019 flyttet familien tilbake til Tyskland.

Andvari AS er et porteføljeinvesteringsselskap som ble stiftet i oktber 2006. Håvard Jakobsen er største aksjonær og selskapet har eierposter i SalmoNor AS og Lundstua AS. Selskapet kjøpte gamle Lund skole i 2019 og har bygget om skolen til hotell. Hotell Skolestua åpner våren 2022. I 2022 ble også Andvari Invest AS og Andvari Holding AS stiftet.

Guntvedt Holding AS ble stiftet av Gunnar Guntvedt i desember 2005 og er et investeringsselskap. Selskapet har eierpost i Namdal Maritime AS.

I det gamle saghuset i Smineset holder Smines Lager- og servicebygg, v/Bjørnar Smines, til. Han leier ut vinter-lagringsplass for båter, campingvogner, bobiler mm og driver en del service på båter og motorer.

I 2019 kom Frank Rørmark og Heidi Johnsen flyttende til Haraneset på Lund. De driver firmaet Future Now AS, et selskap som arbeider med forebyggende helse. De eier 50% hver av aksjene i selskapet. De har også planer om hyttefelt på Sporneset ved Harraneset.


Offentlige institusjoner

Lund kirke

Lund kapell ble innviet søndag 10. oktober 1965. Tilhørende kirkegård ble tatt i bruk i september 1964. Tidligere har kirka stått på Kolvereid fra 1658 og i Bogen fra 1881 (innvielse). Kirkebygget har altså blitt flyttet flere ganger, det blir også hevdet at deler av den kan ha stått i Varøya enda tidligere. Dette siste er meget usikkert. Navnet ble senere endret fra kapell til kirke .


Altertavla, lysestaker av sølv og annet utstyr fulgte med fra Bogen. Altertavla har tittelen Jesu oppstandelse og er en kopi av et Tiedemand-maleri utført av Albert Arntsen, Namsos i 1908.

Kirkeorgelet ble kjøpt fra Konnerud gamle kirke i Drammen og er fra 1892, bygd av Aug. Nielsen.

Kirkeskipet er en modell av emigrantskipet Mayflower og er laget av Alf Oddvik.

Kirka, som er en langkirke, har 105 sitteplasser og ble restaurert i 1991 (tilbygg sanitæranlegg).

Det kan nevnes at de gamle kirkebenkene fra Lund kirke nå er plassert i Nærøy gamle kirke på Nærøya (Sankta Maura-kirken).

18. oktober 2015 feiret Lund kirke 50 år. Ved jubileumsmarkeringen medvirket Dagfinn Thomassen, Brit Karin Theimann og tidl. sogneprest i Kolvereid Leiv Gunnar Skiftun. Kolvereid mannskor deltok med sang. Under kirkekaffen etter gudstjenesten var det hilsninger fra leder i Kolvereid menighetsråd, Kai Nilsen og fellesrådets leder Einar Eidshaug. Reidunn Smines ble overrakt blomster som takk for sin lange og trofaste tjeneste som frivillig klokker og for at hun alltid sørger for at det blir servert kirkekaffe etter gudstjenestene.

Fra 01.01.2020 gikk Lund kirke over til Fosnes menighet og Midtre Namdal kirkelige fellesråd.

Det står en artikkel i Årbok for Namdalen 1967, sidene 11 - 19, av P. Jæger-Leirvik, under tittelen «Første kyrkje på Kolvereid, som vart kapellkyrkje, først på Bogen og sidan på Lund»

Link til en egen side om Bogen kapell - Lund kirke


Kilder:

Sveinung Leirvik: Historia om kjerka på Lund, Artikkel i KIKKERTEN nr.4/1994

Kirkenytt nr. 3 og 4/2015 (Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Nærøy)

www.wikipedia.no


Lund skole

Dagens Lund skole tilhørte Nærøy kommune og ble tatt i bruk etter nyttår i 1965.

Elevtallet i Lund skolekrets er forholdsvis lavt og fra og med høsten 2008 har skoleelevene fra Lund gått på Salsnes oppvekstsenter i nabokommunen Fosnes. Fra og med høsten 2019 er elevene overflyttet til Sørenget skole og skolen på Salsnes gjøres om til kommunal leirskole. Barnehagen på Salsnes ble lagt ned våren 2021 og nærmeste barnehage er Sørenget.

Gamleskolen ble tatt i bruk 6. januar 1909, før den tid var det såkalt omgangsskole.

Høsten 2019 ble skolen solgt til Andvari AS og bygd om til hotell; Hotell Skolestua.


Foto: NamdalsavisaGammelskolen, foto utlånt av Oddvar Lund


Befolkningsutvikling

Lund krets fra 1801 og fram til siste nyttår

År Innbyggere

TotaltLianLundSminesMennKvinner

1801101147314

18651701712825

18751892714121

18912452719226

19001862114817

191018513155179689

19201931315921

1930

1940

1950

19601739578

19701176255

19801014952

19901075849

199985

200087

200189

200286

200390

200489

200598

200691

200777

200871

200964

201064

201166

201268

201365

201462

201560

201662

201759

201857

201951

202052

202143

202242

202343

2024Kilder:

Nærøy bygdebok, bind II

Statistisk sentralbyrå (Folkeregisteret)

Digitalarkivet, Folketelling 1910 og 1920

Oppdatert 12.02.2024 Htg