LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.

Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat fra møte med grunneiere torsdag 5. mars 2020

Arbeidsgruppa: Siw Storø, Bjørnar Smines, Silje Jakobsen,

Fra Namsos kommune: Elin Skage Knappe, Baard S. Kristiansen

Grunneiere:

Joar Grøtting

Øyvind Guntvedt, grendelaget/idrettslaget

Åse Rørmark

Frank Rørmark

Heidi Johnsen

Torbjørn Jakobsen, Lundstua

Steinar Heggli

Aud Flosand

Kolbjørn Otterbekk

Arnt Storø

Steinar Jakobsen

Thomas Finanger

Håvard Jakobsen, Lundstua

Sverre Johan Lund

Svein Storø, grendelaget

Fra møtet:

Bjørnar gjennomgår litt historikk på prosjektet Mulighetsteam Lund Smines:

Opprinnelig forespørsel til kommunen om tilskudd til nye betongbrygger fra Smines båtforening

Kommunens betenkelighet med å bidra me4d offentlige midler til et tiltak som kun kommer et begrenset antall innbyggere til gode.

Kommunens interesse av benytte henvendelsen fra båtforeninga som et konstruktivt innspill og grunnlag for et grendeutviklingsarbeid som både ivaretar båtforeningens interesser, lokalbefolkningens interesser, allmennhetens interesser og kommunens interesse for å ivareta og bygge opp nærmiljøet i grendene.

Oppstart møte hvor representanter for lokale lag og foreninger og representanter for kommunen møttes til kreativ idéutveksling.

Oppnevning og sammensetning av en arbeidsgruppe hvor lokale lag og foreninger jobber på lag med representanter fra kommunen

Referater fra arbeidet er lagt ut på nett

Registrering av en positiv nysgjerrighet hos folk flest i bygda etter å få mer innsyn i arbeidet … nettopp derfor har vi dette møtet med grunneierne

Dette vil bli fulgt opp med et møte med eiere av hytter og fritidsboliger i påskeuka.

Synspunkter på arbeidet så langt … dette er et pilotprosjekt hvor det søkes etter lokale materielle og menneskelige ressurser for å skape bolyst, arbeidsplasser og et livskraftig lokalsamfunn lengst nord i Namsos kommune!

Lykkes vi med dette, har det overføringsverdi til andre deler av kommunen!

Elin gir et lite bilde av hvordan kommunens inngang til dette er. Arbeidsmåten har utgangspunkt i Bolyst-team fra Steinkjer. Og med bakgrunn i Namsos kommunes visjon “Sammen skaper vi muligheter”, ble det døpt til Mulighets team.

Siden vi syntes dette var spennende, gikk vi i gang med dette uten å ha noe slags kunnskap om hvordan vi skulle gjøre det. Veien blir litt til mens vi går, men vi gjør dette fordi vi har en god følelse på dette, og tro på at det kan bli en god arbeidsmåte. I tillegg har vi søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler for et større prosjekt hvor vi har bakt Mulighetsteam inn i dette, og har fått midler til dette. Derfor har vi mulighet til å gå inn med de ressursene vi har gjort.

Meningen er at dette skal være en arbeidsmåte som kan brukes flere steder i kommunen, kanskje da med andre personer. Vi har tro på at vi kan lykkes med denne arbeidsmåten.

Det blir informert om dette pilotprosjektet i kommunestyremøte i mars.

En av møtedeltakerne viste til et lignende prosjekt på Vestlandet og advarte om faktorer som kan være med på å bremse/ødelegge stedsutviklingsprosjekter:

- Autonome, selvgående grupper som går utover sine egne interesseområder

- Økonomi


Baard tok en rask gjennomgang av tiltakslisten vi har kommet frem til. Det kom også innspill på noen flere tiltak som ble lagt inn i tabellen.

Det var en positiv stemning i møtet på arbeidet som er gjort så langt, og det som skal skje fremover.

Håvard Jakobsen presenterte utviklingsplaner rundt Lundstua.

Har tatt frem planer om utvikling av overnatting på Lund.

- Rorbuer bak Lundstua

- Plass for bobiler

- Kanskje kan man utvikle Langneset enda mer, f.eks. med hyttetomter.

Viktig i forhold til arealplan. Området er fra tidligere regulert i forhold til bobilplass, og det kan være enklere å utvide enn å lage nytt.

Arealplanarbeidet er så vidt kommet i gang, og det vil være viktig å komme med innspill til dette arbeidet. Lokale politikere, Svein Storø og Joar Grøtting tar gjerne imot innspill som bringes videre.

Bjørnar Smines presenterte flere detaljer rundt planene for utvikling av småbåthavna i Smineset.

Møtet slutt kl. 20.00

Ref. Baard

Innspill/ideer/tiltak som kom inn under møtet 30.10.2019, jobbet videre med dette den 11.12.19

Oppdatert på møtet i arbeidsgruppen 27.01.2020 – oppdatert etter møte med grunneiere 05.03.2020

Forklaring til teksten nedenfor:

A. Ide/tiltak

B. Tilgjengelige ressurser

C. Tidsrom

D. Finansiering

E. Ansvarlig

1.

A. Merking og tilrettelegging av turstier fra land og sjø, for alle aldersgrupper og universelt utformet

B. Lund idrettslag, Namsos kommune, Kultur og inkludering, Strategi og samfunnsutvikling, Visit Namdalen

C. 2020-2021

D. Søke eksterne midler (spillemidler, folkehelsemidler)

E. Siw Storø

2.

A.Tilrettelegging/infrastruktur for båter, Oppgradering og utvikling av småbåthavn, Tilgjengelige fiskeplasser fra land, både sjø og vann, Trygg båthavn ved bruk av bølgebryter, Kajakk- og båtutleie med guiding

B. Smines båtforening, Namsos kommune; Strategi og samfunnsutvikling, Salmonor, Visit Namdalen

C. 2020 - 2021

D.

E. Bjørnar Smines, Knut Storø

3.

A. Utvikle bølgebrytere for salg

B. Lokale aktører Lund, Namsos kommune; Strategi og samfunnsutvikling, Inam, Salmonor

C. 2020 -2021

D.

E. Bjørnar Smines, Knut Storø,Kjell Tranås

4.

A. Tilrettelegging/infrastruktur for bobiler ved Lundstua, Overnatting (gammelskolen), Campingplass/rorbuer,

Videreutvikling av Lundstua

B. Silje Jakobsen, Namsos kommune; strategi og samfunnsutvikling, Visit Namdalen, Thomas Finanger

C.

D.

E. Silje Jakobsen, Rina Skjæran, Håvard Jakobsen

5.

A. Næringsutvikling/arbeidsplasser, Områder for næringsutvikling (Utført: Kartfestet og tekstet)

B. Namsos kommune; Strategi og samfunnsutvikling

C. 2020

D.

E. Harald Grøtting, Svein Storø, Joar Grøtting

6.

A. Spredernett for bredbånd (spredernett på land)

B. Harald Grøtting, Namsos kommune; Strategi og samfunnsutvikling

C. 2019 ->

D. Namsos kommune

E. Kjell Ivar Tranås

7.

A. Tilrettelegge for aktiviteter knyttet til natur/kulturverdier, ny informasjonstavle Fornminnestien m/lokale gamle stedsnavn og historiske funn mellom Fjærangen og Salvatnet, trapp ved Bekkdalen, gapahuk og grillplass.

B. Grendalaget v/Harald Grøtting, Namsos kommune; Kultur og inkludering, Statens kartverk, Norsk språkråd, Bjørnar Smines

C.

D.

E. Harald Grøtting, Namsos kommune

8.

A. Utvikling av Lundstua som innbyggerpunkt med tilhørende tilbud (kommunal informasjon, turistinformasjon, bibliotek?)

B. Namsos kommune; Kultur og inkludering

C. 2020

D. Namsos kommune

E. Ann Evy Duun, Brit Randi Sæther Pedersen

9.

A. Skogrydding/rydding/forskjønning av veier og turstier (vårdugnad, blant grunneiere, hytteeiere og innbyggere) Høyden før Kvennvika, Båtstøa (Fjærangen), Forskjønning/rydding/ grusing av/ved «gammelveien» på Lund, Oppgrusing av veien forsamlingshuset og idrettsanlegget - Faksstrandvegen

B. Dugnad blant grunneiere og veimyndigheter (fylkeskommunen)

C. Våren 2020

D.

E. Arnt Storø, Idrettslaget v/ Siw Storø

10.

A. Regulere flere områder til hyttefelt

B. Grunneiere, Arealplan v/Namsos kommune, Bjørnar Smines

C. 2020

D.

E.Grunneiere, Strategi og samfunnsutvikling

11.

A. Padleruter – utnytte potensialet. Sti fra Tjyvholet til Inner-Fjærangen for padlere, Muligheter for overnatting – med eller uten sovepose, Samarbeid med leirskole Salsnes, Mulig å søke midler til trillevogner for kano/kajakk(?)

B. Arnt Storø, Bjørnar Smines, Svein Storø (padlerrute), Namsos kommune; Kultur og inkludering,

Grunneiere, Visit Namdalen, Namsos kommune v/ Oppvekst og opplæring

C.

D.

E. Grendalaget v/ Harald Grøtting

12.

A. Via Ferrata i Aunklumpen

B. Firma Albert Collett

C.

D.

E. Bjørnar Smines

13.

A. Service og vinterlagring for båt, bobil og campingvogn - Smineset

B. Bjørnar Smines, Namsos kommune; Strategi og samfunnsutvikling

C.

D.

E. Bjørnar Smines

14.

A. Tilrettelegge for tilflytting (både av pendlere og andre) – omregulere fra hytte til bolig og omvendt, samt nybygging

B. Arealplan, Hyttemøte

C.

D.

E. Namsos kommune v/Strategi og samfunnsutvikling

15.

A.Eget møte med ideer fra hyttefolket

B. Lokal arbeidsgruppe, Namsos kommune

C.

D.

E.Silje Jakobsen, Tor Tisløv,Harald Grøtting

16.

A. Mudring i Lund småbåthavn

B.

C.

D.

E. Thomas Finanger

Oppdatert 01.07.2020