LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.

Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Møtereferat, Mulighetsteam Lund, arbeidsgruppe

27.01.2020 kl. 09.00-11.30.


Siw Storø, Bjørnar Smines, Harald Grøtting, Silje Jakobsen, Rina Skjæran, Baard Kristiansen, Elin Skage Knappe og Sissel Pettersen (referent).

Forklaring til teksten nedenfor:

A. Hva

B. Referat

C. Ansvar

A. Orientering fra kommunen

B. Prosjektet Innbygger som sambygger har fått skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag og består av tre underprosjekt:

1. Mulighetsteam,

2. Innbyggertorg/innbyggerpunkt og

3. Digitaliseringsprosjekt

Rina Skjæran leder prosjektet for Namsos kommune.

I arbeidet med mulighetsteam ønsker Namsos kommune å bidra med kompetanseheving til 1-2 personer som involveres fra hver grend (til sammen 7-14 personer). Det tilbys to dagers kurs, en kveld i mars og en kveld i april 2020. Politikere og kommunalt ansatte inviteres med til sammen 30 personer. Steinkjer kommune/Steinkjer næringsselskap A/S v/Grete Waaseth og Astrid Skogseth bidrar med prosesslederkompetanse og 5 års erfaring fra arbeid med bolystteam i Steinkjer. Invitasjon vil bli sendt ut i løpet av første halvdel av februar.

Rina informerer om prosjektet Innbygger som sambygger i kommunestyremøte 26. mars 2020, og deriblant erfaringer fra arbeidet med Mulighetsteam på Lund.

Det anbefales å benytte Tilskuddportalen.no for å sjekke muligheten til delfinansiering av ulike prosjekt.

C. Elin og Rina


A. Gjennomføring av steg 3;

Hovedmål og fremdrift for stedsutviklings-prosjektet

B. Ønsker å ha et navn som favner alle, som handler om: stedsutvikling, innbyggere, hyttefolk, turister, næringsutvikling – Bolyst og trivsel på Lund. Hovedmål ble ikke vedtatt i møte og kan tas opp igjen ved neste møte.

C. Elin

A, Jobbe med oppgavetabell

B. Det ble jobbet videre med oppgavetabell og flere tiltak ble slått sammen. Se vedlagte tabell. Hver enkelt får i oppgave å jobbe videre med sine oppgavetabeller.

C. Alle

A. Planlegge møte med alle som har hytte på Lund

B. Det foreslås et møte med alle som har hytte på Lund. Det ønskes en dialog rundt hva som er bra, hva som er ikke så bra, og hva som ønskes. I tillegg hvordan hver enkelt kan bidra for at Lund skal bli en enda bedre plass for hyttefolket og fastboende. Det foreslås et møte i den stille uke. Grendelaget er arrangør, møtet arrangeres på Lundstua, Namsos kommune dekker enkel bevertning, representant fra Namsos kommune deltar. Grendelaget og arbeidsgruppen utarbeider forslag til møteprosess 31. mars eller 1. april.Møte med de som har hytte på Lund foreslås tirsdag 7. april klokken 18.00-20.00.

C. Grendelaget og arbeidsgruppen v/Elin og Rina

A. Neste møte

B. Forberede møte med hyttefolket, 31. mars eller 1. april. Elin sender ut invitasjon til arbeidsgruppen.

C. Elin


Oppdatert 01.07.2020 Htg