LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat fra møte i arbeidsgruppen 08.05.2020

Møtereferat, Mulighetsteam Lund, arbeidsgruppe

08.05.2020 09.00-10.00

Teams

Inviterte: Sigrid T. Angen og Kjell Ivar Tranås (Namsos kommune)

Baard, Bjørnar, Siw, Silje, Elin (referent).


Forklaring til teksten nedenfor:

A. Hva

B. Referat

C. Ansvar


A.Søknad næringsfond

B. Bjørnar har fått ansvar å starte arbeidet med en skriftlig søknad på næringsfondet. Vi holder oss til å søke på vegne av arbeidsgruppen og det overordnede prosjektet, og heller dele opp i etapper. Hva ønsker vi å prioritere nå i 2020, og hva gjør vi de kommende år.

Stedsutvikling er hovedsporet vi må holde oss på. Vi søker om støtte til flere delprosjekter som alle har som mål og forsterke stedets mange kvaliteter og på sikt øke attraktiviteten for fastboende, næringsliv og tilreisende. På sikt ser en at det kan skapes mer næringsaktivitet, arbeidsplasser og tjenester som besøkende og tilreisende kan benytte seg av, det være seg overnattingsmuligheter, guiding, matservering, «gjestefisking» osv

Bjørnar lager et utkast til søknad til næringsfondet som sendes til Elin og Kjell Ivar. Vi tre tar så et møte for å justere kursen og innhold om nødvendig. Resten av prosjektgruppen inviteres til dette møtet siden det er mye å lære her for alle. 

Vi utvikler tabellen med tiltak videre, og setter opp mulige finansieringskilder på de ulike tiltakene, samt hvem som søker, og hvem som skal ha ansvar for igangsetting, drift og vedlikehold. 

Lista over tiltak må være med i søknaden, så detaljert beskrevet som mulig. 

Utvikling i og rundt Lundstua: har potensiale til å kvalifisere for støtte i forhold til bedriftsutvikling. Vi ser på dette sammen med Kjell Ivar.


Visit Namdalen: Siw tar kontakt med Bente Snildal for å si ifra om stedsutviklingsprosjektet på Lund og planene for alle aktuelle turstiene (evt også padlerute). Viktig å få med turstiene i det samlede tilbudet i Namdalen.


C. Bjørnar, Silje, Siw, Elin


Namsos 08.05.2020

Elin Skage Knappe


Oppdatert 01.07.2020 Htg