LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.

Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat fra møte i arbeidsgruppen 04.06.2020

Møtereferat, Mulighetsteam Lund, arbeidsgruppe, 04.06.20, Lundstua m/befaring

Inviterte: Ove Sæternes (Namsos kommune) og Thor Brandt (Trøndelag fylkeskommune)

Siw, Bjørnar, Harald, Elin

Frafall: Baard og Silje (begge meldt)

Forklaring til oppsettet nedenfor:

A) Sak

B) Referat

C) Ansvar

A) Presentasjon ved Siw

B) Positiv respons fra Thor og Ove. Kombinasjonen av de planlagte tiltak er bra. Vi må se alle tiltak i sammenheng, og tenke helhetlig tilbud til alle typer reisende/besøkende/brukere av området. Alt fra de som kommer med bobil, til folk i rullestol, til de som kommer kun med ryggsekken og vil ha alt tilrettelagt med utstyr og overnatting (bespisning etc. Kan vi se på muligheten for å ta i bruk gammelskolen som en slags «turbase»? Vi må også kople oss på prosessen med Salsnes som eventuell ny leirskole i Namsos kommune. Denne prosessen er ikke landet enda, men skal utredes videre av kommunen. Beslutning rundt en evt ny leirskole vil bli tatt i den nærmeste framtiden.

Vi må se på mulighetene for et typisk 2-3 dagers opphold, med alt av fasiliteter og turmuligheter, inkludert fiske/kajakk, overnatting og alt som dette medfører. Alt av utstyr må kunne lånes.

Viktig og få med seg alle grunneiere i området, inkl Trygve Ebbing (Salsnes).

Utnytte muligheten for å dra kajakk over fra Fjærangen og til Salvatnet evt andre veien og tenke rundtur.

Runder er populært nå. Tenke flere typer runder med ulik vanskelighetsgrad og lengde. Noen bør være universelt utformet.

Det må legges opp til mer parkeringsplasser enn hva som er tilgjengelig i dag.

Er det mulig og «gradere» turene fra grønn til svart?

Det må være noen «baser» tilgjengelig, eks: Lundstua, gammelskolen....

Brukertilpasningen/brukervennligheten må synliggjøres.

Underveis på runden eller ruta, bør det tenkes mål/naturlige stoppesteder. Evt steder hvor en kan snu/returnere.

C) Alle

A) Presentasjon ved Thor Brandt

B) Vurdere om Salsnes og evt kroa der, burde vært med i et større utviklingsprosjekt.

Spillemidler mest aktuelt for oss. Mye penger tilgjengelig der.

Nasjonale planer: Handlingsplan for friluftsliv

Allemannsretten står sterkt i Norge.

Turer i nærområdet; inn i tiden

Viser til Trøndelagsplanen og kulturstrategien

Thor sender oss sin presentasjon

Se til andre steder som har gjort mye bra: Bodø ifht friluftskartlegging og tilrettelegging/arealplanlegging

Info om alle tilskuddsordninger: ligger på fylkeskommunens hjemmeside

Vi bør vurdere å opprette et padlelag som en knoppskyting fra Lund Idrettslag

Statlig oppkjøp av friluftsområder bør vurderes. Det gis tilskudd til dette. Se på eksempel fra Lierne kommune (Oternes-sundet).

Parkeringsplasser: pkt nr 6 i fylkeskommunale friluftsmidler til tilrettelegging

Det gis tilskudd til tilrettelegging av opplevelser langs ruta, langs veien/runden

1.oktober: søkn frist spillemidler

Undersøke muligheten for andre bidragsytere som kan dekke resten av utgiftene som spillemidlene ikke dekker; fond, andre tilskuddsordninger

Timesats dugnad: 350 kr

Vi bør lage en skiltplan

Ikke tenk på at det skal spares på noe her, gå heller for kvalitet på leveransen.

Lage milepæls-planer for hvert tiltak.

Integrering/inkludering/universell utforming viktig!

Padlehuker: Tormod Amundsen -> Leka prøver dette nå.

Tilrettelagte teltplasser: Canada. Teltplattinger.

Statlig sikring bør vurderes.

Flatanger har en Via Ferrata

Drift: det MÅ gjøres avtaler med grunneiere, og det må skje med skriftlige avtaler om hvem som skal ha ansvar for hva osv.

Aktuelle tema for avtaler med grunneiere og hytte-eiere:

-infrastruktur

-forsøpling

-merking

-parkering

-dugnad

-ansvars-deling

Medvirkning/kompetanse-heving: Leka hyret inn kursholder fra DNT. Aktuelle for kursing: hyttefolk, grunneiere, fastboende og andre namsosinger

Nye punkt på tiltakslista:

-kursing i fht skilting av turstier (lokal arbeidsgruppe)

-oppfølging av saken vedr ny leirskole på Salsnes (Elin/Baard)


Oppdatert 01.07.2020 Htg