LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.

Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat fra Teams-møte med arbeidsgruppen, 6. juli 2020

Tilstede: Bjørnar Smines, Siw Storø, Silje Jakobsen, Harald Grøtting

Fra kommunen: Elin Skage Knappe, Baard S. Kristiansen

Status:

Det er mye som skjer, det går fremover. Vi søker midler også i storprosjektet. Vi skal også utvikle mulighetsteam, slik at det kan bli en del av driften/tjenesteytingen.

På Lund/Smines er det god fremdrift, og vi må bare fortsette i det tempoet vi har. Skynde oss sakte.

Bjørnar:

Status i havnesaken: Bryggene med festepunkter er bestilt. Resten av bestillingene, utriggere, bestilles i løpet av denne uken. Det må gjøres en utvidet festekontrakt, til en pris av 3000,-. Nødvendig i forhold til bank og sikkerhet i lån osv. Næringsfondspengene betales ut etter at anlegget er ferdig, og båtforeningen må ha et byggelån mens utbedringen skjer. Utstyret kommer i august, og da vil dugnadsarbeidet starte og det er et mål at man skal bli ferdig i løpet av høsten.

Servicebygget blir en sak for idrettslag, da i forhold til søknad om spillemidler. Her må vi ha en dialog fremover. Nødvendig med sanitæranlegg i forhold til småbåthavnen.

Silje:

Lundstua: Har ikke gjort så mye mer med det. Vi har søkt midler fra næringsfondet, og fått tilsagn på det. 130000,-. Det var i forhold til bruke av skolebygget på Lund. Utvikling av det, bruke det som overnatting, enkel standard, sanitæranlegg.

Begynner i kjelleren, litt større leiligheter i 2. etg. Blir et vinterprosjekt.

Innbyggerpunkt: Har vært møter, og det er meningen at det skal åpnes et punkt i løpet av høsten.

Viktig å inkludere Salsnes-beboerne i forhold til etablering av innbyggerpunkt. De er også en del av denne kretsen.

Siw:

Har konsentrert seg mest om spørreundersøkelsen til hyttefolket. Sendt ut fort ca 10 dager siden elektronisk, og så er det sendt ut pr. post. Har fått 23 svar tilbake før sammenstilling, 3-4 etter dette. Kort gjennomgang. Se dokumentet som er sendt ut fra Siw. Det er bare positive tilbakemeldinger, og det er bra.

Godt å se at engasjementet er stort blant hyttefolket, det er viktig for samfunnet

Har arrangert Fjærangen rundt, 49 startende. Bra med tanke på koronasituasjonen.

Lundinger.no – her har mulighetsteamet en egen plass for å legge informasjon rundt prosjektet.

Refleksjon: Er det enkelt for de som er inne på siden at mulighetsteam er det samme som stedsutvikling?

Kommunikasjonsplan: Det kunne vært ønskelig med en egen «grafisk profil»/logo for arbeidet vårt, slik at vi kan bruke dette på dokumenter som blir laget og delt. Da blir det gjenkjennbart for de som skal lese. Todelt logo, med mulighetsteam øverst med navn på stedet under.

Kanskje kunne vi også lagt inn resultatet fra undersøkelsen, det at ting skjer på Lund/Smines. Utviklingen som skjer kunne vært gjort kjent gjennom Namdalsavisa.

Baard sjekker litt i forhold til dette, og hvordan vi kan bruke deler av Namsos kommunes grafiske profil.

Møtet i august: kanskje kunne vi flyttet litt på den slik at både Ove Sæternes og Thor Brandt kunne være med.

Harald:

19. august: Har sendt forespørsel om Thor Brandt og Lars Forseth kunne komme. Lars kan komme, og Thor og Lars samsnakker før møte. Har vært i kontakt med representanter for Lund Småbåthavn. De har bedt Kystverket om å gi bort moloen til Namsos kommune, og at kommunen gir denne videre til småbåthavnen. De ber oss om hjelp med bakgrunn i at vi har mer «pondus». Vi kan evt ta det videre ved å sende en e-post til kystverket med informasjon om at vi er kjent med utfordringen, og at havnen er en del av tiltakene i vårt arbeid. Harald Grøtting skriver et brev på vegne av arbeidsgruppen. Hvis Kystverket vil ha en samtale/møte for å se videre på dette, må det la seg ordne.

Brosjyre for området Lund/Smines. Harald starter med utforming av dette.

Statens sikring av områder: vi jobber videre med det, og tar det opp på møtet vi skal ha i august.

Områder: båthavnen på Smines? og evt Hestøya?

Dato for stormøte:

- Vi sjekker ut datoer – 28. august eller 11. september.

Formøte den 17. august.


Og god sommer!