LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.

Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat mulighetsteam 15.01.2021

Fjernmøte via Teams

Tilstede: Silje, Bjørnar, Harald, Siw, Hege, Elin, Baard

Baard sender ut oppdatert tabell og referat fra dagens møte og forrige møte.

Status

Elin:

Har søkt om å få være med på Gnist, søknaden er behandlet, men har ikke fått svar enda. Blir vi plukket ut til å være med, betyr det flere midler inn i prosjektet.

Mulighetsteam er en arbeidsmetode som vi skal utvikle videre og ta inn i driften. Skal ha møter med assisterende kommunedirektør og kommunalsjef strategi og samfunnsutvikling. Håper å få en plass på hjemmesiden.

Små ting skjer hele tiden, og det er viktig for å se på arbeidsmetoden vi har satt i gang slik at det blir en del av den ordinære driften.

Bjørnar:

Har ikke skjedd så mye i forhold til bryggesaken, status er som sist. Ligger på vent til hjelp kommer for å få dem på plass.

Gamle brygger er solgt, og vi er glade for at de kan være til nytte for andre. Noe lokalt og litt sør til Møretraktene.

Parkeringsområde ved havna: Søknad skal inn innen 1. februar. Skal få inn oppdatert kostnadsoverslag. Finansiering er en utfordring, og hvis man får 50 % støtte må man også ha egeninnsats. Båthavna har i utgangspunktet ikke egenkapital, så man må tenke smart. Lurt å ta kontakt med Thor Brandt for støtte og drøfting.

Servicebygget: Bjørnar har privat lagt ut for arkitektkostnader for tegning og planlegging av bygget. Dette bør bakes inn i finansieringen på et eller annet vis, slik at kostnader dekkes av prosjektet.

Gode tegninger og skisser, og tar for seg ideen og tanken om hvordan dette skal bli.

Spillemiddelsøknader vedtatt før jul: Det har blitt en liten misforståelse i forhold til hva som skal stå i anleggsplanen og ikke når det gjelder paviljong og servicebygg. Siw har kontakt med Ove Sæternes og Thor Brandt for å få oppklaring/avklaring på hvordan dette skal være. Hvis nødvendig, tar man et nytt møte for å få gjort nødvendige avklaringer. Kanskje avklaringer til neste møte 29.01.2021.

Baard:

Har hatt møte med Heidi Johnsen og Frank … angående ønske om å få lagt ut et hyttefelt på eiendommen sin, på oversiden av veien ved Spordneset. Det er snakk om 10-15 hytter, og det var en del spørsmål rundt prosess og kostnader rundt dette. Baard har undersøkt litt og det er lurt at det engasjeres en reguleringsarkitekt slik at man får kommet i gang med planleggingen av tomter og infrastruktur. Har avtalt neste møte 29.01.2021.

Det er et stort arbeidspress på avdelingen som har ansvar for arealplanarbeidet. Det er lyst ut stilling som arealplanlegger, og man håper at det etter hvert blir litt lys i tunellen.

Veldig positivt at ting skjer, og Baard og Elin følger opp så godt vi kan.

Siw:

Det skal søkes om fylkeskommunale midler på parkering og paviljong. Det meste er på plass, og søknaden blir sendt inn innen fristen.

Stolpejakten: Siw og Harald var med på et møte med Hege Bekken og Gudrun Flatebø, ser interessant ut. Man bør ta et lokalt møte i grendelaget og idrettslaget på hvordan vi skal gjøre dette videre. Kanskje kan stolpejakten erstatte prosjektet med naturperlene.

Kostnaden på arkitekt på servicebygget i Smines: det må absolutt legges inn i prosjektet slik at disse kostnadene kan betales tilbake til Bjørnar.

Hyttefolket: litt tidlig nå, kanskje ta opp dette mot slutten av februar og før påske.

Harald:

Bredband og fiber: har sendt e-post på vegne grendelaget til Kjell Ivar Tranås. Har ikke sett svar (Baard påpeker at det er kommet et svar, videresender dette etter møtet).

Har fått skiltene til fornminnestien, ikke montert enda.

Samler fortsatt inn stedsnavn, litt usikker på hvordan dette skal formidles til lokalmiljøet. Oppdager også flere kilder.

Det kan være mulig å søke midler gjennom tilskuddsportalen, såkalt imatriell kulturminne.

Har laget et utkast til brosjyre for Lund og Salsnes, sender det ut til gjennomsyn.

Kommentar til rapporten: det er skrevet at på neste prosjekt skal vertskapet står for servering og møtelokale. Kan være en brems for de som ønsker å sette i gang utvikling i sitt nærområde. Kan kanskje vurderes.

Hege:

Kommentar til stoplejakten: det jobbes litt i kulissene og ser på hvor man kan plassere stolper. Positivt at Siw uttrykker positiv holdning til det, og håper at man etter hvert kan få til noe der.

Silje:

Har ikke mye nytt. Jobber videre med de prosjektene som er. Har ryddet i hyttefeltet, og skal etter hvert se på vei og vann.

Fint med informasjon om det som skjer i prosjektet, det viser at det er aktivitet.

Baard ser gjennom tabellen og oppdaterer der det er aktuelt ut fra informasjon i dagens møte.


Ref: Baard

Oppdatert 09.04.2021 Htg