LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØLSTEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:


Referat mulighetsteam 29.01.2021

Fjernmøte via Teams 


Til stede: Bjørnar, Harald, Siw, Hege, Elin, Baard


Kort runde:

Elin:

Kommunedirektøren ønsker at vi tar mulighetsteam-modellen ut i drift i 2021. Dette anses som et godt verktøy for samskaping, og noe som kan bidra til vekst og utvikling i hele kommunen.

Skal undersøke status vedr leirskole i Namsos


Bjørnar: 

Utviklingen i og rundt gjestehavna, går sin gang, og etter planen.

det er omsøkt friluftsmidler fra fk (200000 kr) til tilrettelegging for bilparkering nede ved gjestehavna.


Siw: 

Har vært i dialog med Thor Brandt, som har forsikret om at søknader knyttet til turstier og paviljong vil bli sluttbehandlet før sommerferien i år.


Etterlyser en kommunikasjons-strategi. Hva skal ut og offentliggjøres av info? Hvor mye skal en offentliggjøre, hvem skal ha tilgang? Dette må tas opp på neste møte (red.anm.)


Sendt ut nyhetsbrev angående spillemidler. Usikker på hva man skal informere om og hvordan. Løkta er en mulighet(red.anm)0.


Baard:

Vedrørende hyttefeltet til Heidi og Frank. De skal selv undersøke med arkitekt og forsøke seg på en igangsettelse av en regulering av området til hytter; ca 10 stk, med flott beliggenhet og utsikt.

Sjekker ut om det er andre tilskuddsmuligheter knyttet til gjestehavna og infrastrukturtiltak


Harald: 

Skal se på info som er sendt ut vedr utbygging av bredbånd, som er sendt ut fra Kjell I Tranås. 


Brosjyre: ønsker primært publisering på nett. Hvem i kommunen kan bidra her? Baard undersøker dette og om vi kan utfordre de andre grendene på å komme med slik info.


Hege: 

Stolpejakt går sin gang og det vil bli lagt opp til ca 17 stolper i området Salsnes-Lund, med forskjellig info om steder og kultur og historie


Generelt:

Det går framover med gammelskolen, det rives og bygges nytt


Innbyggertorgene fungerer som turistinformasjon for kommunen (Arnfinn Helland) – kan vi samle brosjyren/informasjonen i kommunen også?Oppdatert 09.04.2021 Htg