LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØLSTEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:


Referat mulighetsteam 16.04.2021

Fjernmøte via TeamsReferat fra møte, arbeidsgruppen, 16. april 2021, kl 1000-1200

Til stede: Harald Grøtting, Siw Storø, Bjørnar Smines, Hege Bekken, Silje Jakobsen, Baard S. Kristiansen og Elin Hovik Skage.

Siw: rydding av skog og kratt, spørreundersøkelse ++

Stolpejakten:

Grunnlaget er sendt inn og plasseringen av stolpene er bestemt. Disse blir satt ut i løpet av mai, ca. 18. stolper. Variasjon på lengde og dreier seg om kulturminner.


Rydding av skog og kratt:

Har sammen med Arnt Storø planlagt rydding av skog og kratt fra Båtstøskardet og mot Hestøya 5. og 11. mai, lagt ut på Facebook, og mange har meldt seg. 

Grunneier vil ha det som blir sagd ned til eget bruk.

Har hatt kontakt Aglen på Vegvesenet om det er noe vi må søke om. Han kobler på driftsoperatør for rett skilting slik at det blir rett under arbeidet. 


Spørreundersøkelsen:

Purring sendt ut 14. mars på mailadresse, det kom to svar til. Til sammen 32 unike svar.

Sendt ut en sammenstilling av svarene. Kort gjennomgang.

-    Ang. tilrettelegging av ytterligere hyttebygging: Baard tar kontakt med Heidi og Frank for å få status på arbeidet med deres hyttefelt.

Tabellen finjusteres og sendes ut til hytteeiere, legges på www.lundinger.no og Facebooksiden «Lund i Namsos». Samtidig understreker vi ønsket om et møte enten før sommeren eller tidlig på høsten.


Elin/Hege: veileder mulighetsteam

Jobber videre med implementering av arbeidsmåten, og gjør det vi kan for å planlegge og forberede informasjon ut til bygdene/grendene og avdelingene. Vi får tilbakemelding på at flere kunne tenke seg å komme i gang med mulighetsteam/stedsutvikling, og det er bra. Det betyr jo at det vi gjør i vår gruppe blir lagt merke til og vi går foran med gode hensikter.


Innspill til veilederen:

-    Innholdsfortegnelse var ikke i samsvar med innholdet

-    Kjerneteamet/mulighetsteam: forankres i lokalbefolkningen, og lokalbefolkningen i samråd med

     kommunen bør sette sammen mulighetsteam.

-    Kjerneteamet skal kanskje ikke være med i alle mulighetsteam, men har det første møte med

     initiativtaker for et evt. prosjekt. 

-    Den bør være enklest mulig, slik at de som har en ide til prosjekt ikke får «bakoversveis» og blir skremt.

     Folk bør få lyst til å gå i gang med et utviklingsprosjekt.

-    Lage en enkel teaser, behov for både en litt mer inngående beskrivelse og en enkel innføring.


Hege: stolpejakten

Jobber videre med stolpeplasseringen, og får lagt dem ut på nett. Kartene er ikke tilgjengelig enda. Stolper er bestilt, og etter hvert blir informasjonen festet til stolpene og så satt ut. Utplasseres i mai, og oppstart i juni for å finne stolpene. Har fått 10.000,- fra Sparebank1 til arbeidet. Venter på svar fra fylkeskommunen på folkehelsemidler.  


Bjørnar: siste nytt

Utfordring fra båtforeningen:

Har søkt fylkeskommunen om 200.000,- til utvidelse av parkeringsplassen. Er et infrastrukturtiltak. Innstilt på topp, men med en liten hake. Måtte vær registrert i Frivillighetsregisteret. Har sendt inn søknad til Brønnøysundregisteret, men har fått avslag der begrunnelsen er at båtforeningen ikke var frivillig nok, på grunn av en innskuddsordning.

Har hatt kontakt med Thor Brandt om saken, og det kan være en løsning at enten grendelaget eller idrettslaget står som søker. Har også inne en søknad til næringsfondet i Namsos kommune på 170.000,-.


Harald: brosjyre / hytterenovasjon.

Henvendelse fra Visit Namdalen om vandreprosjekt ang turforslag. Fornminnestien ble valgt. 

Skilt som skulle opp ang bygdeborgen, kavlvegen og båtfunnet er satt opp.

Båtforening og molo: Fylkeskommunen ville ikke ta over molo, og dermed falt dette bort. Båtforeningen vil kanskje få tilbud direkte fra Kystverket.


Brosjyren:

Har sendt over til Salsnes og fått noen tilbakemeldinger Sender ut på nytt til gruppen. Så blir det veldig bra.


Hytterenovasjon:

Det er fjernet containere for hytterenovasjon fra Salsneskroa, Faksstranda og Storvika, ny plass for levering er ved Salsnes filter på Salsnes. 

Hytteeierne er veldig engasjert i dette, og skal sammen med Lund grendelag skrive et brev til MNA der man ber om å få tilbake containere både ved Faksstranda og i Storvika. 


Silje: siste nytt

Har børstet et lite tynt lag med støv av rorbuprosjektet. Området er regulert som næringsvirksomhet, og man trenger ikke å søke på nytt. 

Kan hende at vi må ha en ny geologisk undersøkelse, men er litt usikker. Dette er en kostbar og langdryg prosess. Vet at det er leire i området, men at det på kart er beskrevet som morenegrunn. 


Baard undersøker om det er mulig å søke støtte til denne type undersøkelser. 


Skolestua:

Går sin gang, mye er revet ned og nå er vi i gang med å bygge opp. Søknad om bygging er godkjent. 


Lundstua:

Det er investert i en ny flytebrygge som kommer til sommeren.


Baard: siste nytt

Intet nytt. 


Neste møte: 5. mai kl. 10.00-12.00 på Teams

Planlegging av pressebrief tas opp på dette møtet.


Ref. Baard S. Kristiansen

Oppdatert 16.04.2021 Htg