LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

KÅRSEDDEL FRA 1873

Oddvar Lund har lånt oss en kårseddel utstedt av Alexander Mentsen Lund for å sikre kåret til Lars Olsen Lund og kona Anne Dorthea Andersdtr. Lund fra 1873.Denne kårseddelen er transkribert av Svein Henrik Pedersen fra Malvik på oppdrag fra Oddvar Lund og gjengis i sin helhet nedenfor:

[Høstting for Nærø og Kolvereids Thinglag.

Aar 1873 den 15d Septbr. blev Ret sat paa Thingstedet Buøen til Afholdelse af det almindelige Høstting for Nærø og Kolvereids Thinglag.

(...)

3die Thingdag for Nærø og Kolvereid.

Aar 1873 den 17de September fortsattes det almindelige Høst-Sage og Rettething for Nærø og Kolvereids Thinglag paa Thingstedet Buø.

Hvorda:

blev thinglæst

(...)

N 35 Kaarseddel]*)

Undertegnede Alexander Mentsen Lund gjør vitterligt: at da jeg af Hr Handelsmand S. J. Sverdrup og Medeiere har under 25d Marts d. A. tilkjøbt mig den Gaardpart i Lund som bygslet og beboet af Lars Olsen Lund, og da jeg er bleven enig med den sidstnævnte om at overdrage Gaarden til mig forbinder jeg mig hermed til at svare Lars Olsen Lund og Kone Anne Dorthea Andersdatter saalænge de leve følgende aarlige Kaar eller Føderaad nemlig:

1 Føder jeg til dem 1 Ko og 3 Smaafæ som jeg rygter i Et og Alt saavel om Vinteren som Sommeren samt fri Gjætning og Mælkning o. s. v. samt bringe Mælken ind.

2 Skal de have 5 Vog Byg og 7 Vog Havre, det bemærkes at naar en af Kaarfolkene ved Døden afgaar, fragaar 1 Smaafæ samt 2 Vog Byg og 2 Vog Havre.

3 Kaarfolkene skal desuden have hos mig 1/2 Tolvfænding**) gjødslet Ager aarlig.

4 Som Kaarhuse skal Kaartagerne have den lille Stue med Kjøken i østre Ende af Stuebygningen, ligesaa skal han have Tilladelse at tage Materialier i Gaardens Skov for at opføre en liden Tilbygning til Stuen, hvortil han skal have Tomt. Ligesaa har han Lov til at opføre 1 lidet Grishus, desuden skal Kaarfolkene have det nu værende Stabur og Baadnøst til frit Brug samt Rum i Kjælderen for deres Potetes, samt Rum i Fjøset for Kreaturerne

5 Forpligter jeg mig aarlig at skaffe hjemkjørt 10 Læs Stokved, og hvad som Kaarfolkene videre maatte tiltrænge har de Tilladelse frit at tage i Gaardens Skov, og naar en af Kaartagerne ved Døden afgaar skal den Gjenlevende have saameget Ved frit som tiltrænges til Stuen og Kjøkenet. Endvidere skal Kaartagerne have 1 Tolvfænding Dyrkningsland paa den Teig som ligger i Baadstøen. Det tillades ham at tage Torv til at lægge Kompost.

6 Kaartagernes Kreaturer rygtes i Sæteren saaledes som hjemme – og laves Ost og deraf tillige Smør. Kornet leveres Aar om andet som det falder, og skal være vel renset.

7 Ved at overlevere Gaarden til mig i denne Vaar eller 3 Mai overtager jeg at svare Skatter og Udgifter fra 1st Janr d. A. og da Lars Olsen skal være fritaget for at svare nogen Aabod paa Husene har han leveret mig en Hest 3 Aar gammel som fra nu af er min Eiendom, dog skal han have frit Brug af samme til sit behov angaaende Kaaret og Vedkjøring etc.

8 Da Lars Olsen Lund har opgivet for mig at paa Gaarden hviler Kaar til Anders Andreassen, hvilket jeg overtager at svare ham, saaledes at jeg tager ham til mig fra 14d October d. a til Forpleining indtil hans død.

9 Til Slutning maa jeg anføre at det foranførte Kaar skal fremdeles blive en Hæftelse paa Gaarden indtil disse Kaarfolkene ved Døden er afgaaet.

Til Bekræftelse under min Haand og 2d Vitterlighedsvidner.

Buø den 3 April 1873. –

Alexander Mentzsen Lund

Til Vitterlighed

A. Hennissen

Jac. Sverdrup

EfterskrNaar eet af Kaarfolkene frafalder og den Gjenlevende skulle trænge til Hjælp i Huset har de Tilladelse at tage ind en ordentligt Menneske til deres Behov.

d. u. s.

Alexander Mentzsen Lund

Nærværende Kaar taxeres til en aarlig Ydelses værdi af 20 – tyve – Spd.

Buøen den 15d Septb 1873.

Alexander Mentzsen LundLars Olsen

 m. p. P.

Publiceret inden Retten paa Høsttinget for Nærø og Kolvereid Thinglag den 17d September 1873, i Justitsprotokollen extraheret og i Pantebogen ordlydende indført

Paa en Part af Gaarden Lund, Mtr. 101, Løbe No 202a af Skyld 3 Ort 8 s. hviler i Pantebogen uaflæst foruden en Del Pantesedler og Kaarsedler paa Husmandspladse:

1 Obligation fra Lensmand C. Larsen til Jakob Olsen Bondeengets Enke for 162 Spd 62 s. med 1 Pr. i 1/3 Del af denne m. fl. Parter af Gaarden Lund, dat 15d Novb 1869, thl. 6 August 1870.

2 Forpagtningskontrakt fra Alexander Mentsen til A. B. Jørgensen og E. Lund paa Skov under denne Part til Udhugst inden Udgangen af 1893 for 630 Spd., dat 16d August, thl. 6t Septbr 1873.

For Thinglæsning og Erindring er betalt 30 – treti – Skilling.

H. P. Lund

9 Thl

Z. 201.

Underskrevne Anne Dorthea Andersdatter Enke efter den for 2 1/2 Aar siden afdøde Kaarmand Lars Olsen Lund viger herved for mit foran anførte Kaar Prioritet til Fordel for Alexander Mentsen Lunds Obligation til Hypothekbanken for Kr. 1200 – tolv hundrede Kroner.

Lund den 7de April 1900.

Anne Dorthea Andersdr. Lund

 m. p. Pen

Til Vitterlighed:

H. Th. Gundtvedt

Peter M. Lund

Ved Extrathing for Namdalen den 9d Marts 1901 er ovenstaaende Prioritetsafvigelse af 7/4-1900 thinglyst hvorefter bogført paa anordnet Maade.

Herfor til Statskassen betalt 2 – to – Kroner.

Asm. Skjeflo

 edsv.

3/Thl

Z. 222

Vi bevidner, at foran nævnte Kaarmand Lars Olsen er afgaaet ved Døden og at Ane Dorthea Andersdatter Lund er hans Enke.

Lund i Kolvereid 9de April 1900.

H. Th. Gundtvedt

Eirik M. Lund

Jeg Ane Dorthea Andersdatter Lund viger herved for mit foran omhandlede Kaar Prioritet til Fordel for Aleksander Mentsen Lunds Obligation til Hypothekbanken for 1300 Kroner.

Lund i Kolvereid April 1900

Til Vitterlighed


Ved Extrathing for Namdalen Sorenskriveri den 13de April 1901 er ovenstaaende Paategning af 9de April 1900 thinglæst og bogført paa anordnet Maade.

For Thinglæsningen er betalt 2 – to – Kroner til Statskassen.

Asm. Skjeflo

 edsv.

*) P. g. a. at kopien av det mottatte dokumentet delvis var defekt ble jeg nødt til å sammenholde den med innføringen av dokumentet i pantebok nr. S1, 01. 04. 1871-08. 10. 1873, i Namdal sorenskriverarkiv, Statsarkivet i Trondheim. Det som står i hakeparentes [ ] er innført på fol. 304, 308 og 315 i panteboka, mens selve dokumentet (kårseddelen) er innført på fol. 315-316.

**) Tolvfænding eller tolvfemning: trøndersk arealenhet på 12 x 12 stangruter (stang à 3 1/2 alen) = 1764 kvadratalen, som omregnet gir knapt 700 kvadratmeter.


Oppdatert 07.01.2022 Htg