LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER DIV. HENDELSER I LUND KRETS 


Det finnes mange fornminner i Lund krets, de mest kjente er bygdeborgen ved Fjærangssetran, kavlvegen mot Salvatnet og bautasteinen og gravhaugene i Sminseset samt bautasteinen i Trolldalen.År    Evt. dato       Hendelse                    

2500 før Kr., ca.   Steinredskaper funnet i Smineset

1000 før Kr., ca.   Bygdeborgen på Kjemphaugen ved Fjærangssetran

1000    ca.            Båtfunn mot Innerfjærangen

1440    ca.            Aslak Bolts jordebok; gården Smidianese skyldsatt til 2 øre

1520                     Nils Lund betaler 6 lodd sølv i tiendepengeskatt

1559                     Lauriidtz Smeness betaler 2 voger fisk i skipsskatt

1559                     Ingerid på Lundt betaler 2 voger fisk i skipsskatt

1559                     Gården Lian (Lundeli) er ikke nevnt, men kan finnes for det

1647                     Micel i Smineset betaler 1 1/2 daler i skatt, skyld ned til 1 1/2 øre

1647                     Fire brukere: Jens, Isak, Joen og Michell, alle brukte 1 øre, 3 mkl og betalte 1 daler 1/2 ort

                             i skatt hver

1647                     Lian: En enke brukte 1 øre og betalte 1 daler i skatt

1657                     Markus Smines betaler 1/2 daler og 1 skilling i kvegskatt

1657                     Fire brukere: Isak, Joen, Michell og Mougens, alle betalte kvegskatt

1669                     Lian: Enken Marithe betalte i leding 16 skilling, tiendekorn 1/2 tønne og 16 skilling i 

                             småtiende

1711                     Lian: Sivert betaler 12 skilling i skoskatt for seg og kona

1816                     Smineset: Johannes Olsen betaler 10 specidaler i sølvskatt

1816                     Lund: Ole Pedersen betaler 2 spd 0 ort 0 sk i sølvskatt

                             Ole Johansen betaler 5 spd 0 ort 0 sk i sølvskatt

                             Anders Halvorsen betaler 2 spd 0 ort 0 sk i sølvskatt

                             Hans Hansen betaler 6 spd 0 ort 0 sk i sølvskatt

                             Hans Pedersen betaler 1 spd 0 ort 0 sk i sølvskatt

                             Ole Noelsen betaler 1 spd 0 ort 0 sk i sølvskatt

                             Jon Olsen Bogen betaler 3 spd 0 ort 0 sk i sølvskatt

1816                     Lian: Jørgen Hansen betaler 1 ort i sølvskatt        

1837                     «Jernnatta», en orkan herjet og gjorde skade på skog og naust i Smineset bl.a.

1842                     10. juni    Smineset blir selveierbruk da Jon Jonsen Smines kjøpte gården

1842    24. sept    Endre Knudsen i Lian blir selveier

1861                     Bogen, bnr. 2 og 3, blir selveierbruk da Erik Lien kjøpte gården        

1862                     Den «højere almueskole» startet        

1865                     Første deling og utskiftning av eiendommer fant sted            

1867                     Første lokale utvandring til USA

1867    17. sept    Litj-enget blir selveierbruk da Peter Fredrik Lund kjøpte gården

1867    17. sept    Rønningen blir selveierbruk da Peter Magnus Lund kjøpte gården

1868    15. sept    Ørnvika ble selveierbruk da Abel Johannessen Møinichen kjøpte plassen

1868    15. sept    Båtstøa ble selveierbruk da Benjamin Hansen Lund kjøpte gården

1871    6. juni       Gjertrudrommet blir selveierbruk da Alexander Mentsen kjøpte gården

1873    25. mars   Alexanderstun blir selveierbruk da Alexander Mentsen kjøpte gården

1874                     Erik Lien fra bogen ble ordfører (1874-1877)

1874    11. mai     Bakkan, bnr. 1,  ble selveierbruk

1874    1. juni       Båtsvika og Dyrvika ble selveierbruk da Brede Møinichen kjøpte plassene

1874    11. juni     Storøya ble selveierbruk  da Peter Fredrik Lund kjøpte bruket

1874                     Helge Th. Guntvedt kom til bygda som lærer

1881                     Bogen kapell ble innviet            

1882                     Lærer Helge Th. Guntvedt startet butikk på Lund (evt. 1881)

1882    1. aug       Lund poståpneri ble opprettet hos Helge Th. Guntvedt

1883                     Stort sildeår                    

1883/84                Andre utskiftning av eiendommer fant sted

1890-årene           Bygda fikk de første telefonene

1891    9. aug       D/S Herlaug ble satt i fast rute på     Folla

1891                     Lund ungdomslag blir sannsynligvis stiftet

1891                     Stort sildeår

1893                     Guntvedtgården ble selveierbruk da Helge Th. Guntvedt kjøpte gården

1893                     Den første elgen ble felt, skutt av E. A. Lund og Kristen Strand

1893                     Lund Skytterlag ble stiftet som laget «Blinken»    

1894    15. aug     Oterbekken, bnr. 22, blir selveierbruk da Karl Ludvik Johannesen Otterbekk kjøpte gården                

1896                     En bjørn tok elg og sauer 

1897                     «Blinken» skiftet navn til Lund Skytterlag

1898    ca.            En bjørn ble skutt på en hylle i Bogaskardet av Karlot og Elias Saksen, sannsynligvis den

                             bjørnen som tok elg og sau omtrent to år tidligere

1901    ca.            Harraneset ble selveierbruk da Oluf Olsen Lundaunet kjøpte bruket 

1904                     Hans Lund startet Lund Sirkelsag ved Seterelva

1906    2. mars     Flere fra kretsen er med i Gjæslingulykka

1908                     Torgeir B. Lund startet handel med sild og fisk

1908                     Skolehus ble bygd på Lund 

1909    6. jan        Lund skole tas i bruk

1910                     Stort sildeår

1910                     Konrad Lund startet landhandel

1910    21. mai     Oterbekken, bnr. 12, ble selveierbruk da Johannes Edvard Otterbekk kjøpte gården

1911                     Stort sildeår

1911                     Tredje utskiftning aveiendommer fant sted            

1913                     «Finn-Lars» skjøt siste bjørnen

1916    høsten      Skytterhuset ble innviet 

1916                     Lund socialistlag ble stiftet 

1917                     Stort sildeår, Bogen-bruket hadde et sildesteng i Kobbholet på ca. 16.500 hl

1920    ca.            Hans Lund flyttet saga til Båtstøa    

1920    22. mai     Torgeir P. Lund ble ordfører i Kolvereid kommune (1920-1934)

1921    1. aug       Audun Guntvedt overtok postkontoret

1924                     Lund skolekrets valgte nynorsk som målform

1927                     «Austerkaia» ble bygget

1928    3. jan        Lund sanitetsforening ble stiftet

1928                     Torgeir P. Lund møtte som varamann på Stortinget (1928-1930 og 1934)

1928                     Framhaldsskole på Lund (1928-1929)

1933                     Pikeforeningen «Veslemøy» ble stiftet

1934                     Oppstart Smines sagbruk i 1. etg.

1935    11. juni      Hartvig og Karen Storø feiret diamantbryllup tirsdag 11, juni 1935

1936    25. apr      Lund idrettslag ble stiftet

1936                     Bygging av moloen startet ved Lundasjøen (1936-1937)

1937                     Smines sagbruk startet høvleri i 2. etg.

1938                     Mudring av moloen ved Lundasjøen

1938                     Gårdene i Lundaunet, bnr. 32 og 33, ble selveierbruk

1939                     Skytterbanen ble endret fra 600 m til 300 m og 400 m til 100 m

1939                     Butikken ble flyttet til «Bjørkly»

1939    sept.         Sagbruket i Smineset brant ned og ble bygd opp igjen ganske snart

1943    juni           Sagbruket i Smineset brant ned igjen

1944                     Siste år med drift på Fjærangssetran

1944                     Smines sagbruk startet opp igjen i midlertidige lokaler

1946-48                Smines sagbruk og høvleri ble bygd opp igjen (dagens bygninger)

1947                     Siste år med drift på Lundasetran    

1948                     Bygda fikk elektrisk strøm

1948    18. apr      Lund Husmorlag ble stiftet

1949                     Kåre Øren startet bygderute med M/K Havbris

1949                     De midlertidige lokalene til Smines sag og høvleri brant

1949                     Smines sag og høvleri gikk konkurs

1949                     Jens Oddvik starter gårdssag i Juvika

1950-årene           Lund skytterhus ble påbygd

1952    januar       Lund Fiskarlag ble stiftet

1955                     Den første traktoren kom til bygda (Trygve og Petter Lund)

1956                     Bygda fikk egen telefonsentral

1957                     Lund Hornmusikklag ble stiftet

1963    18. mars   Leif Storøy gikk første bygderutetur med M/K Seglar

1964    1. jan        Foldereid (unntatt Kongsmoen), Gravvik, Kolvereid og Nærøy kommuner slår seg 

                             sammen til Nærøy kommune

1964    sept.         Lund kirkegård vigsles

1965    jan.           Nye Lund skole tas i bruk

1965    10. okt      Lund kapell innvies

1965    1. aug       Håkon A. Guntvedt overtok postkontoret

1967                     Lund Husmorlag setter opp de første veglysene                

1968    8. jan        A/S Oddvikhus ble stiftet og deler av saga i Juvika ble flyttet til Lund    

1968    18. ma      Lund postkontor ble 7965  LUND

1968    nov.          Fergeleiet i Haraneset ble tatt i bruk 

1969                     Vegen Smines-Kvernvik ble ferdig

1969    våren        Fergeleiet i Smineset ble tatt i bruk 

1970    høsten      Hilmar Lund begynte å kjøre daglig skolerute med «Sjøstjerna» mellom Smines og

                             Båtstøa (høsten 1970 – våren 1977)

1970    høsten      Nils Grøtting begynte å kjøre daglig skolerute mellom Båtstøa og skolen (høsten 1970 –

                             våren 1977)

1973                     Man startet å bygge veg mellom Lund og Smines

1974                     Forsamlingshuset ble påbygd med scene, større kjøkken, toaletter og legerom (innviet til

                             jul 1974)

1974                     Stortinget vedtar å bygge vegen Namsos – Salsbruket

1975                     Lund utmarkslag blir stiftet

1978    ca.            Audun Fosseng startet verksted i Smines for Teigens Maskinforretning

1979    16. mai     Bruene over Fjærangen ble åpnet

1982                     Lund fritidsklubb ble stiftet    

1982                     Lund IL gir ut sitt første o-kart 

1983    juli             Lund-dagene arrangeres første gang

1984/85 nyttår      Ungdommene starter «Nyårsbord» i Lund grendehus

1985    10. mai     Reg.plan for Faksstranda hytteområde vedtas av Nærøy kommune    

1985    07. juni     Lund Grendelag A/L ble stiftet

1986                     Gunnar Guntvedt etablerer Lund Fiskeoppdrett AS                

1986                     KIKKERTEN ble første gang utgitt

1987                     Helene og Torbjørn Jakobsen overtok butikken og startet Lund Handel

1987                     Torbjørn Jakobsen overtok postkontoret

1987    26. nov     Reg.plan for Hestvika/Hestøya vedtas av Nærøy kommune

1988    21. feb      Lund Grendehus BA formelt stiftet 

1988    22. feb      Lund og Salsnes Pensjonistlag ble stiftet

1988    20. juni     Reg.plan for Smines hytteområde vedtas av Nærøy kommune         

1988                     Lund Handel startet bensinutsalg i samarbeid med FINA

1989    mai           Lund Handel startet kioskdrift ved Haranes fergeleie 

1990    april          Lund IL gir ut fjello-kart

1990    06. apr      Fergeleiet på Lund ble tatt i bruk kl 0900

1990                     Lund Handel sin kiosk ble flyttet til nye Lund fergeleie

1990    07. juni     Reg.plan for Lund boligfelt vedtas av Nærøy kommune

1992    mai/juni     Lund og Salsnes 4H ble stiftet, skiftet senere navn til LuSa 4H

1994                     Lund Handel flyttet kioskdriften til nytt lokale kombinert med venterom på Lund fergeleie

1995    13. jan      Lund Småbåtforening stiftes

1995                     Fornminnestien i Smineset åpnet

1995                     Hans Martin Storø registrer Lund sagbruk i Brønnøysundregistrene

1995    des           Siste utgave av KIKKERTEN kom ut

1996                     Båtfunn ved Innerfjærangen (tusen år gammelt)

1996    31. okt      Lund postkontor ble nedlagt (7965)

1997    6. feb        Lund Handel åpnet nye butikklokaler ved Lund fergeleie

1998    22. feb      Lund Fellesvannverk SA stiftes

1998                     Lund Handel åpnet nytt tilbygg til lokalene fra 1997

1999    1. mars     Lund poststed ble 7818  LUND

1999    17. juni     Lund Handel ble kommisjonær for Norsk Tipping

2000    04. feb      Smines Vannverk SA stiftes 

2000                     Lund IL gir ut o-kartene Groftlifjellet vest og Groftlifjellet øst

2001    28. juni     Reg.plan for Storvika hytteområde vedtas av Nærøy kommune

2003                     Lund Småbåtforening kjøper naustet av Arthur Lund’s arvinger

2003                     Hans Martin Storø m.fl. stifter Lund Hytteproduksjon AS    

2004    28. mai     Smines Båtforening stiftes    

2005    des.          Gunnar Guntvedt stifter Guntvedt Holding AS (investeringsselskap)

2006                     Lund Husmorlag ble lagt ned og Lund lyslag opprettet

2006    nov.          Håvard Jakobsen m.fl. stifter Andvari AS (porteføljeinvesteringsselskap)

2007    mai           Silje Guntvedt Jakobsen m.fl. stifter Lundstua AS

2007                     1700-tallsnaustet i Smines demonteres for gjenoppbygging

2008    19. juni     Reg.plan for Saltkjelvika hytteområde vedtas av Nærøy kommune

2009                     Lund Småbåtforening river naustet

2009                     Haraneset småbåthavn etableres            

2010    01. jan      Joar Grøtting stifter Rense og miljøteknikk AS (RMT)

2010                     Lund Småbåtforening starter å bygge nytt naust (2010/2011)

2010    juni           Lund fiskeoppdrett AS og Vikna Sjøfarm AS fusjonerer til SalmoNor AS, selskapet får 

                             adresse på Rørvik

2011    aug.          Elevene ved Lund skole overføres til Salsnes skole

2011    høst          www.lundinger.info ble startet av Lund IL 

2011    des.          1700-tallsnaustet i Smines er ferdig restaurert

2012    3. jan        Byggmester Steinar Jakobsen AS stiftes

2012    mai           Lund Grendelag A/L overtar www.lundinger.info

2012                     Lund Hytteproduksjon AS går konkurs

2012    okt.           Hans Martin Storø m.fl. stifter Namdalshytta AS og Namdalshytta Eiendom AS

2012                     Namdalshytta Eiendom AS skifter navn til Båtstøa AS

2013    aug.          Liabogens Venner starter opp

2015    14. apr      Lund Grendelag A/L ble nedlagt og Lund grendelag ble stiftet        

2015    29. okt      Lund grendelag overtar veglysene og Lund lyslag legges ned    

2016    12. sept    Folkeavstemming om kommunetilhørighet. Valgdeltakelse: 80%, for Namsos: 67,5%, for

                             Nærøy: 30%, blanke: 2,5%

2017    mai           Byggmester Steinar Jakobsen AS går konkurs

2018                     Namdalshytta konkursbo AS avvikles uten konkurs

2018    mai           Fylkesmannen vedtar at Lund krets overføres til Namsos kommune 01.01.2020

2018    14. juni     Frank Rørmark og Heidi Johnsen stifter Future Now AS (direktesalg, kjøp og salg av 

                             eiendom og håndverkertjenester).

2019    høst          Andvari AS kjøper Lund skole

2019    30. okt      Oppstart av stedsutviklingsprosjektet Lund/Smines

2020    01. jan      Lund krets overført fra Nærøy kommune til Namsos kommune

2020    01. jan      Lund kirke overføres fra Kolvereid menighet til Fosnes menighet

2020    16. juni     Smines båtforening fikk et tilskudd på kr 810.000 til renovering og utbygging

2020    juni           Andvari AS sponser Lund IL med robotgressklipper

2020    10. sept    Namsos kommune melder sin interesse for overtakelse av Lund fiskerihavn for  å kunne 

                             overføre den til Lund småbåtforeing

2020    29. sept    Det første av Namsos kommunes innbyggerpunkt åpnet på Lundstua 


Kom gjerne med innspill om evt. feil og mangler!

Oppdatert 05.11.2020 Htg