Skilt 4 - Bekkholet


Rester etter jernvinne. Slaggfunn.

.
Kartgrunnlag: Satelittkart fra Statens Kartverk, Geovekst og kommunene


Bekkholet

Her i Bekkholet bortenfor gårdstunet har en funnet jernslagg. Denne jernslaggen viser oss at en her på Smineset har drevet med jernvinne i jernalderen eller middelalderen. Vi vet ikke fra hvilken periode dette slaggfunnet er. Jernet ble introdusert i Norden litt etter 700 f.Kr., dvs. i slutten av bronsealderen. Noen bronsegjenstander fra slutten av bronsealderen inneholder små biter av jern som forsterkning. Det varte flere århundereder før jernet kom i vanlig bruk som redskapsmateriale. Jernet kom først i bruk her omkring 200 år f.Kr. Da begynner en også å lage jern ut fra myrmalm. Frem til 550 e.Kr. har jernvinna en storhetsperiode her i Trøndelag. Det utvikles en egen ovnstype, de såkalte rosettanleggene.


Jern var en viktig handelsvare fra Norge i Romertiden, i vikingtiden og også i middelalderen. I fra Romertiden finner vi langs hele kysten av Norge opp til Lofoten fine importsaker fra romerske verksteder i gravene. Også her i Trøndelag finnes det eksempler på dette. Det dreier seg om glass og fine bronsekar, og også noen sverd av romersk type. Disse gjenstandenes spredning helt opp hit må ha en sammenheng med varebytte med de romersk kontrollerte områdene, hvor jernet har spilt en viktig rolle som varebytte.Bekk Cave

Here at Bekk Cave, beyond the farmyard, evidence of iron slag has been found. This slag indicates that iron was smelted here during the Iron Age or Middle Ages. It is unknown which period the slag is from. Iron was introduced to Scandinavia a little after 700 B.C., that is, at the end of the Bronze Age. Some bronze artefacts from the end of the Bronze Age are reinforced with small bits of iron. Several centuries passed by before iron was commonly used as a material for tools. Iron was first used about 200 B.C. It was then that people began to extract bog iron. From then until 550 C.E., bog iron extraction had its heyday in Trøndelag. The rosette furnace was developed and used to smelt the bog iron.


For Norway, iron was important commodity during the Roman Period, the Viking Period and the Middle Ages. Beginning with the Roman Period, imported goods from Roman workshops are found in graves along the entire Norwegian coast up to the Lofoten Islands in Northern Norway. In Trøndelag there are also examples of glass and exquisite bronze containers,as well as Roman inspired swords. The diffusion of these objects to this area must be associated with trade areas controlled by Rome, where iron played an important role as trade goods.Bekkholet

Hier in Bekkholet, etwas vom Hofplatz entfernt, wurde Eisenschlacke gefunden. Diese Eisenschlacke zeigt uns, das hier in der Eisenzeit oder im Mittelalter Eisen produziert wurde. Diese Eisenschlacke ist nicht datiert, d.h. wir wissen nicht aus welcher Zeit sie stammt. Das Eisen hielt seinen Einzug im Norden etwa 700 vChr., also am Ende der Bronzezeit. Einige Gegenstände aus Bronze sind mit Eisenstücken verstärkt worden. Es dauerte aber mehrere Jahrhunderte, bis das Eisen zum allgemeinen Verarbeitungsmaterial wurde. Das Eisen wurde hier nicht vor 200 v.Chr. heimisch. Von da an wurde das Eisen auch aus Sumpferz gewonnen. Bis 550 n.Chr. hatte die Eisengewinnung seine Hochzeit hier in Trøndelag. Hier wurde auch eine eigene Ofenart entwickelt, die sogenannte Rosettenanlage.


Eisen war eine der wichtigsten Handelswaren in der Römerzeit (die ersten Jahrhunderte n.Chr.), in der Wikingerzeit und im Mittelalter. Von der Römerzeit an finden wir in den Gräbern an der Küste bis hoch zu den Lofoten schöne Importgegenstände aus römischen Werkstätten. Auch hier in Trøndelag gibt es dafür Beispiele. Dabei handelt es sich um Glasgegenstände und Bronzeschüsseln, aber auch einige Schwerter im römischen Stil. Die Ausbreitung dieser Gegenstände muß einen Zusammenhang mit dem gegenseitigen Handel mit den römischen kontrollierten Gegenden haben, wo das Eisen eine wichtige Rolle in Warentausch gespielt hat.

TILBAKE TIL HOVEDSIDE FOR FORNMINNESTIEN


BACK TO THE MAIN PAGE FOR THE ARCHAEOLOGICAL TRAIL


ZURÜCK ZU DER ZEITE DIE ARCHÄLOGISCHE PFADOppdatert 01.07.2020 Htg

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

Button