LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:


Referat fra 1. møte i arbeidsgruppen 11.12.2019:


Referat fra møte i Mulighetsteam Lund 11.12.19


Til stede: Siw Storø, Bjørnar Smines, Harald Grøtting, Silje Jakobsen, Baard Kristiansen, Elin Skage Knappe, Sissel Pettersen


Bjørnar Smines ønsket velkommen til nytt møte. 

Det er ønske å gå videre med å merke stier. Arbeidet er omfattende og krever samarbeid med flere. Namsos kommune kan bistå i arbeidet med blant annet kart. Det pågår en del arbeid på området i Namsos kommune, blant annet kartlegging av friluftsområder i hele kommunen og ny arealdel. 

Kaianlegg på Smines ønskes prioritert. Ønsker at det ikke gapes over for mye, men at prosjekter kan gå over år. Nye prosjekter kan dukke opp underveis. 

Det foreslås å få med et nytt prosjekt, og det er informasjon om lokale stedsnavn og historiske begivenheter som har skjedd på Lund helt fra 500 år f. kr. 

Det ønskes å utvikle næringsbiten rundt Lundstua og aktuelle samarbeidsparter foreslås. 

Det ble foreslått at det arrangeres et eget møte med hyttefolket når det nærmer seg påske, for å få deres innspill på Lund-samfunnet. 


Gjennomgang av innspill fra siste møte

Fikk 26 innspill sist møte. Innspillene kan suppleres underveis. 

Vedlagt følger en revidert liste over forslagene, der arbeidsgruppen slo sammen en del av forslagene. Forslaget formidles via FB og Lundinger.info, slik at lokalbefolkningen kan være med å gi innspill. Arbeidsgruppens medlemmer fra Lund får ansvar for å formidle informasjon videre. 


Nytt møte i januar 2020. Bjørnar Smines fra Lund og Elin Skage Knappe fra Namsos kommune har ansvar for å avtale tidspunkt.


Ref. Sissel Pettersen


Nedenfor: liste over aktuelle tiltak


Aktuelle utviklingstiltak, Lund

Ide/tiltak

1.Merking og tilrettelegging av turstier fra land og sjø, for alle aldersgrupper og universelt utformet

 Gapahuk, trygg grillplass m.m.

2.Tilrettelegging/infrastruktur for båter 

 Oppgradering og utvikling av småbåthavn 

 Tilgjengelige fiskeplasser fra land, både sjø og vann

 Trygg båthavn ved bruk av bølgebryter 


3. Utvikle bølgebrytere basert på gjenbruk av materiell fra havbruksnæringa (for salg?) 

4. Tilrettelegging/infrastruktur for bobiler ved Lundstua

 Overnatting (gammelskolen)

 Campingplass/rorbuer

 Videreutvikling av Lundstua

5. Næringsutvikling/arbeidsplasser

 Kartlegge og kartfeste områder for næringsutvikling

6.Spredernett for bredbånd (spredernett på land) 

7. Tilrettelegge for aktiviteter knyttet til natur/kulturverdier

8. Utvikling av Lundstua som innbyggerpunkt med tilhørende tilbud (kommunal informasjon, turistinformasjon, bibliotek?) 

9. Skogrydding/rydding/forskjønning av veier og turstier (vårdugnad, blant grunneiere, hytteeiere og innbyggere) Høyden før Kvennvika, Båtstøa (Fjærangen)

10. Regulere flere områder til hyttefelt

11. Kajakk- og båtutleie med guiding

12. Muligheter for overnatting – med eller uten sovepose

13. Ruste opp gammel traktorvei Aunklumpen – Salsvatnet for syklister/Via Ferrata-rute i Aunklumpen

14. Service og vinterlagring for båter og kjøretøyer - Smineset

16. Tilrettelegge for tilflytting (både av pendlere og andre) – omregulere fra hytte til bolig og omvendt, samt nybygging

17. Eget møte med ideer fra hyttefolket

18. Padleruter – utnytte potensialet

19. Ny informasjonstavle Fornminnestien m/lokale gamle stedsnavn og historiske funn mellom Fjærangen og SalvatnetOppdatert 01.07.2020 Htg