LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET I SAMARBEID MED NAMSOS KOMMUNE

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines

har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening, v/Bjørnar Smines, om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Det ville være svært vanskelig å få finansiert et slikt prosjekt og rådmann Inge Ryan i Namsos kommune mente at man burde se på muligheten for «å bake det inn» i et stedsutviklingsprosjekt for hele grenda.


Derfor ble det 30. oktober 2019 holdt møte på Lundstua ang. et nytt stedsutviklingsprosjekt for Lund/Smines-området. 


Deltakere var inviterte lag og foreninger samt repr. fra Nye Namsos kommune. Møtet var oppstarten (1. steg i prosjektet) og hensikten var idedugnad og valg av arbeidsgruppe.


Den 5. mars 2020 ble det holdt et nytt møte på Lundstua for å informere/få med grunneierne og det lokale næringslivet. 


Som en følge av bl.a. møtene beskrevet ovenfor har vi fått til en tabell med 17 tiltak.Møtereferat fra møtene i mulighetsteamet:

Siste nytt i prosjektet:


Tiltak 1:

Turstier, merking/tilrettelegging

Lund IL holder på å utarbeide en beskrivelse og en søknad om spillemidler for merking og skilting av ca. 50 km turstier i nærområdet. De arbeider også med seks informasjonstavler og opparbeiding av turveg langs Bjøllivatnet samt forbedring av badeplassen ved samme vatn.


Tiltak 2

Småbåthavna i Smineset

er tildelt kr 810.000 i tilskudd (som var omsøkt beløp) i et formannskapsmøte i Namsos kommune den 16. juni 2020. 


Dette er et av hovedtiltakene og bærebjelkene i hele prosjektet, så dette var en fantastisk start på prosjektarbeidet vårt i mulighetsteamet.


Hovedelen, selve bryggene, ble bestilt fra leverandør da tilskuddet var klart. Bryggene ankom første halvdel av september 2020 og tirsdag 15. september ble de slept til Mjølkvika for å ligge der til de gamle bryggene er fjernet og oppdrettsfirmaet får anledning til å hjelpe til med utlegging og oppankring av nyanlegget.


I tillegg arbeider Lund IL med to søknader om spillemidler, en ang. servicebygg i tilknytning til havna og firnminnestien og en paviljong/gapahuk som er tenkt nærmere fornminnestien og med utsikt innover Fjæringen.Tiltak 4

Videreutvikling av Lundstua. 

Andvari AS er tildelt kr 130.000 i forprosjektmidler for utvikling av gamleskolen og rorbuer ved Lundstua. Dette er det andre hovedtiltaket, så no går det «bærre godt». De tenker å satse på oppgradering av gamleskolen til reiselivsanlegg først. Rorbuanlegget har fått andreprioritet. Rivingen av gamleskolen har startet, Torbjørn Jakobsen har bl.a. revet overskuret og de fleste innvendige veggene er også revet.
Lund skole er under omarbeiding til overnattingsplass i regi av Andvari AS.Tiltak 7

Ny informasjonstavle Fornminnestien. 

Lund grendelag er tildelt kr 5.000 i kulturmidler til en ny info.tavle som skal informere om bygdeborgen, kavlvegen og båtfunnet på norsk, engelsk og tysk. Det ble innhentet tilbud fra leverandører av slike tavler og vi har valgt å samarbeide med Arkeoplan AS. De har sendt oss et førsteutkast.Tiltak 8

Info.punkt Lundstua. 

Flere møter er avholdt mellom Namsos kommune og Lundstua om å etablere et informasjonspunkt for Namsos kommune og kretsene Lund og Salsnes på Lundstua. Det vil bli avholdt et folkemøte med innbyggerne for å få innspill på innhold i et slikt info-punkt. Fredag 3. juli deltok to repr. fra styret i grendelaget i et møte med kommunen og Lundstua. Info.punktet ble offisielt åpnet tirsdag 29. september 2020 som det første av fire. Arrangementet startet kl 1700 og det var over 30 personer til stede. Fra Namsos kommune møtte disse: Ordfører Arnhild Holstad, kommunedirektør Inge Ryan (hans nest siste arbeidsdag i Namsos kommune), kommunalsjef kultur og inkludering Ann Evy Duun, leder innbyggertorg og bibliotek Brit Randi Pedersen og prosjektkoordinator Kine Kvalstad. Kine Kvalstad fremførte to fine sanger som passet godt til arrangementet.

Ordfører Arnhild Holstad åpner infopunktet for Lund og Salsnes med snorklipping og overrekker Silje Guntvedt Jakobsen blomster fra Namsos kommune. Silje er vert for det nye infopunktet og holder silkebåndet sammen med kommunedirektør Inge Ryan.


Tiltak 15

Hyttefolket. 

Det var tenkt at alt hyttefolket skulle kalles inn til møte i påskeuken i år, men p.g.a. koronaepidemien ble ikke dette mulig. Det ble derfor sendt ut en spørreundersøkelse til hytteeierne. Mange har svart, men vi venter fortsatt på svar fra en del. Når undersøkelsen er over, vil vi legge fram en stikkordsliste om resultatet.


Tiltak 16

Lund småbåthavn. 

Lund småbåtforening har tatt kontakt med Kystverket for å få overført havna til seg. De ba etterpå arbeidsgruppen for stedsutvikling i Lund/Smines-området om bistand for å få fart i saken. Arbeidsgruppen tok derfor kontakt med Kystverket og ble rådet til følgende: Lund småbåtforening tar kontakt med Namsos kommune som ved hjelp av Trøndelag fylkeskommune kan henvende seg til Kystverket om saken. Repr. for arbeidsgruppen tok deretter kontakt med kommunalsjef Roger Johansen i Namsos kommune som avventer en henvendelse dit fra Lund småbåtforening.

Vedtak Namsos kommunestyre - 10.09.2020: Namsos kommune melder herved interesse for overtakelse av Lund fiskerihavn i Namsos kommune.Tiltak 17

I forbindelse med møtet beskrevet i pkt. 8 med Namsos kommune, Lundstua og Lund grendelag ble vi oppfordret til å utarbeide en brosjyre for Lund og Salsnes. Harald Grøtting har tatt på seg å starte en slik oppgave og har begynt å lage en stikkordliste. Brosjyren er tenkt å være tilgjengelig på info.punktet og internett.
Oppdatert 22.10.2020 Htg