LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat fra møte i arbeidsgruppen 17.08.2020

Møtereferat, Mulighetsteam Lund, arbeidsgruppe

17.08.2020 kl 10.00 - 1140, digitalt møte på Teams


Til stede: Elin, Baard, Silje, Bjørnar, Siw, Harald.


Sak: Møte/befaring Lund

Dato for befaringen: 28. August kl. 10.00 på Lund. 

Harald har hatt kontakt med fylkeskommunen, og både Thor Brandt og Lars Forseth har bekreftet sin ankomst. Så må vi få avklart med Ove Sæternes, og Elin sjekker med Gudrun Flatebø.

Ove Sæternes blir litt forsinket, men kommer. 


Agenda/plan for befaringen:

Vi møter på Smineset, og avslutter på Lundstua med oppsummering av dagen. 

På Smineset møter også Johan Smines som grunneier. Vi må få på plass en fornyet festekontrakt for området med båthavnen med gapahuker osv. Pris for denne kontrakten er antydet til ca. 3000,-. 

Vi kan ta opp temaet statlig sikring av områder, og gi en forklaring på hva dette innebærer, hvem som initierer en slik prosess.

Fjærangen over til Salsnes - område for å dra kajakker/kanoer.

Vi bør også se dette i sammenheng med en evt. leirskole på Salsnes.


Befaringen deles i tre:

Vi starter på parkeringsplassen ved fornminnestien, videre til båthavnen, før vi drar videre til  Hestøya, og fortsetter til skolen på Lund, før vi drar til Lundstua for en oppsummering av dagen.

- Kort info om støtte til utbedring av havnen på Smineset

- Litt info rundt Hestøya/evt. padleruter 

- Videre til “Gammelskolen” på Lund med info om planer som ligger om bruk og utbedring av huset der.

- På Lundstua blir det en lett lunsj, men vi prater litt underveis, og gjør oppsummering av dagen, informasjon fra på fylkeskommune og arbeidsgruppen.  


Detaljert agenda settes opp når vi vet den ytre rammen på møtet. Harald sjekker med Thor og Lars, så setter Baard opp et forslag til plan for dagen, med tilstrekkelig tid til prat og spørsmål/avklaringer.

Siw tar med kart slik at vi lettere ser områder vi prater om.


I forhold til sanitæranlegg:

Her kan idrettslaget søke om spillemidler, men dette er ikke meldt inn en søknad der. Om det er for sent, må vi kanskje utsette til neste år. Vi sjekker med Ove om det er for sent, i så fall må en søknad skrives i løpet av september. Her må kanskje flere trå til for å få det gjort. Det tar vi når vi får avklart med Ove om frist.


Tabell:

Oppdateringer i forhold til tiltakene sendes på e-post til Baard, slik at vi kan ha en oppdatert tabell til møte 28. August.


Status:

Elin:

Det søkes om flere midler for å jobbe videre med dette prosjektet. Målet er at denne måten å jobbe på skal en del av driften for kommunen. 


Baard:

Sjekker opp i forhold til bruk av grafisk profil i tillegg til et navn på prosjektet. Sender det med i referatet. 


Bjørnar:

Ikke mye nytt i forhold til havneprosjektet. Det har vært ferie, men nå er den over, og leveransene kommer utover høsten. Utriggere i august, brygger i september, og håper at det skal være klart før høststormene kommer. Det blir godt å få på plass nytt og sikkert anlegg. 


Silje:

Ikke så mye har skjedd her. Kommer en arkitekt for å se på skolen for se på muligheter for å tegne inn et lagerbygg for oppbevaring av utstyr. 

Resten er satt litt på vent, men ikke glemt. Vi tar det som er lettest gjennomførbart først.

Innbyggerpunkt skal opprettes, og det skal være kursing i september. 


Siw:

Har jobbet litt med spillemidler. Har fått hjelp i forhold til grunneier, fordi det skal være grunneieravtaler på plass. 

Vi jobber videre med plassering av skilter, og får mulighet til å være med på et møte med jegere, og kan nytte anledningen til å informere der, og få på plass avtalene. 

Vi få tatt bilder slik at vi kan legge ut på sosiale medier at ting skjer, vi må holde det litt varmt. 


Harald:

Har gitt Siw grunneieroversikt, viktig i forhold til å få grunneieravtaler. 

Har ellers fått pristilbud for skiltet som skal opp ved fornminnestien. Har fått 5000,- fra Namsos kommune, og så dekker Grendelaget resten. 


Oppdatert 19.08.2020 HTG