LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat fra møte 28. august 2020


Til stede: Baard, Silje, Siw, Bjørnar, Harald, grunneier Johan Smines, Thor Brandt (TFK), Lars Forseth (TFK), Ove Sæternes (NK), Elin S Knappe


Befaring og møte; Smines – Lund


Vi så på Fornminnesti, Smines gjestehavn, gammelskolen på Lund og Lundstua


Innspill og tema i møtet etter befaring:


Generelt: mange positive tilbakemeldinger underveis i befaringen. 

 •    Lars Forseth vil gjerne ha søknader og tekster som skal brukes til gjennomlesing. Eksempel: tekster som skal

      brukes på infotavler etc

 •    Vi må inngå samarbeid med landbruk når det gjelder forvaltning og skjøtsel av kulturminner

 •    Via Ferrata: kan etableres som en «light-variant» på Lund, med lav brukerterskel, evt som trimtrapp.

      SPILLEMIDLER KAN OMSØKES TIL NOE HER

 •    Vega: har trimtrapp. Navn kontaktperson: Almlid

 •    Fotefar mot nord; noe vi kan knytte oss opp imot?

 •    Hvilke nettsider og infosider skal vi sikte oss inn mot? Geocatching, norgeskart friluftsliv, ut.no, norkart….

      VI BØR FØRST OG FREMST FÅ INN ALLE TURSTIER OG OMRÅDER FOR REKREASJON, INN I

      KOMMUNEKARTENE (VEGARD SLÅEN KONTAKTPERSON I KOMMUNEN. HAR PAPPAPERM, MEN 

      KONTAKTES NÅR HAN ER TILBAKE)

 •    Vi bør tenke måloppnåelse og lavterskel-turer

 •    Thor Brandt: saksbehandler på søknader om statlig sikring av friluftsområder

 •    Alt som omgandler stier, sanitæranlegg, badeplasser, pedleruter, dykkeområder, parkering -> spillemidler med frist

      februar 2021 -> støtte til mindre tilretteleggingstiltak

 •    Når det gjelder turstiene: legge til rette for overnatting underveis, med teltplasser, padlehuk etc et eller annet sted

      på veien/ruta

 •    Fjelltilskudds-ordning -> tilrettelegging for enkelt og rustikt friluftsliv, enkle overnattingshytter, skog-koier…kan 

      Fjærangs-setran vurderes som et aktuelt slikt overnattings-tilbud

 •    Tilskudd til overnattings-steder trenger ikke nødvendigvis være noe nytt!!

 •    En restaurert seter med muligheter for overnatting, kan ha muligheter for å få tilskudd!

 •    Lars tipset om youtube, og å søke på www.kulmin.no 

 •    KPA: regulere småbåthavna på Lund inn Oppdatert 16.10.2020 Htg