LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund Grendelag A/L, nedlagt

Org.nr. 975 530 426

Generelt

Lund Grendelag A/L ble stiftet 7. juni 1985 med bakgrunn i brevkurset «Lokalsamfunnet i grissgrendte strøk», arrangert av Nærøy kommune og Norges Vel.

Sitat fra formålsparagrafen: «Andelslagets formål er å fremme samarbeid og utvikling i grenda. Laget skal arbeide for å fremme et allsidig næringsliv og et godt og aktivt miljø, som kan sikre bosetting i grenda. En bør legge vekt på trivselsmessige tiltak slik at samfunnet kan bli en trivelig boplass. I sitt arbeide skal laget også være kontaktledd mellom grenda og offentlige instanser og private, først og fremst mellom grenda og kommunen.»

I årsmøtet for 2015 (14. april) ble Lund Grendelag A/L vedtatt nedlagt og endelig beslutning tas på neste årsmøte. Samtidig ble Lund grendelag stiftet som forening samme dato og vi har opprettet en ny internettside for denne foreningen. Årsaken til denne operasjonen er at organisjonsformen A/L ikke lenger lenger aksepteres av regelverket. Der var umulig å endre vedtektene og vi måtte starte på nytt.

Utdrag fra årsmøtet 14.04.2015:

8. ANDRE SAKER SOM ER FREMMET AV STYRET ELLER MEDLEMMENE

§ 10 Oppløsning

Forslag om oppløsning av laget må legges fram på et ordinært årsmøte, for så å kunne realitetsbehandles på neste ordinære årsmøte. For gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for oppløsning.

Ved oppløsning av laget skal lagets kapital og eiendom overføres til et fond som kan nyttes til beste for bygda, med spesiell vekt på næringsliv, kultur og trivselsfremmende saker. Oppløsningsmøtet fastsetter statutter og bestyrelse for dette fondet.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 8.

Styret foreslår at Lund Grendelag A/L legges ned og at beslutningen blirrealitetsbehandlet på neste ordinære årsmøte.

Dersom vi velger å stifte en ny forening, Lund grendelag, vil vi i praksis ha to organisasjoner i det kommende året.

Styret i Lund Grendelag A/L foreslår at det stiftes en ny forening som heter Lund grendelag.

Vedtak:

Lund Grendelag A/L legges ned i henhold til §10 i vedtektene og saken realitetsbehandles på neste årsmøte og det stiftes en ny forening som heter Lund grendelag. Vedtaket er enstemmig.

Fra årsmøtet 13.04.2016

Årsmøtet ble avholdt onsdag 13. april 2016 kl 1900 på Lundstua. Til sammen 17 medlemmer var til stede.

Lund Grendelag A/L legges formelt ned etter

§ 11 - Oppløsning

«Forslag om oppløsning av laget må legges fram på et ordinært årsmøte, for så å kunne realitetsbehandles på neste ordinære årsmøte. For gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av medlemmene stemmer for oppløsning.

Hvis ikke 2/3 av medlemmene er til stede, kan årsmøtet vedta at forslaget skal tas opp i ekstraordinært årsmøte – tidligst 2 måneder senere.

På dette møtet blir vedtaket gyldig om 2/3 av de frammøtte stemmer for. Ved oppløsning av laget skal lagets kapital og eiendom overføres til et fond som kan nyttes til beste for bygda, med spesiell vekt på næringsliv, kultur og trivselsfremmende saker. Oppløsningsmøtet fastsetter statutter for dette fondet.»

På forrige årsmøte 14. april 2015 ble Lund grendelag A/L vedtatt nedlagt og et nytt lag; Lund grendelag ble stiftet.

Forslag til vedtak:

Lund Grendelag A/L legges ned og lagets kapital og eiendeler overføres til foreningen Lund grendelag. Melding sendes Brønnøysundregistrene.

Vedtak:

Enst. vedtatt.


Brønnøysundregistrene bekrefter sletting 18. april 2016.

Nye Lund grendelag ble stiftet 14. april 2015.


Oppdatert 03.06.2020