LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS 


Lund avholdslag (Lund fråhaldslag)


Lund avholdslag ble stiftet 17. mars 1926. 


Opplysningene om avholdslaget har vi fått av Terje Storøy som fant noen papirer på kvisten ifbm opprydding.


Laget utga lagsavisa «Vårvon» fra og med 1926, «Vårvon» nr. 3, 1930, var 4. årgang. 


For det meste inneholdt lagsavisa avskrift av stoff fra annen litteratur (blader, magasiner, mm). 

Fra denne utgaven:

Med dette blad kjem Vårvon ut med nye, reine, friske blad.

Samstundes har bjørka kome med sine grøne angande blad. 

Noe er det ikkje berre von um vår ute i naturen; men og bladet vårt.

Alle gode gonger tri, og no skyt «Vårvon» nr. tre ut i fred. 

Det teiknar til ein gode sumar i år berre det no kjem litt godt med regn,

La det dryppe ned i «Vårvon» og ja, avhaldsfolk la det regne ned i bladet av friskt klårt og reint regn. 

So sumaren i bladet kan gi oss ein god og velsigna haust, Lukka til arbeid. Bladstyrar. 

Øystein Petersen var bladstyrar for denne utgaven.


Lagsavisa, eller bladet, ble lest opp på skift på lagets møter.


En kladd vi fant, viser følgende:

Utkast til program for fyrste halvår 1946:


Søndag 13. januar 1946 kl 16.

Årsmøte. Opning ved formannen og referat frå året. Ev. kritik over årsreferatet (ved Kristine Båtsvik). 

Valg av formann og styre. Andre ev. lagssaker. Opplesnad av lagsavisa, v/Frits Saksen. Song. Ordskifte over sjølvvalgt emne ved Johannes Smines. Kaffipause. Utlodning til inntekt for nytt hus. Ev. framlegg av teikning til lagets hus. Song. Referat frå møte ved skrivaren.


Søndag 27. januar 1946 kl 16.

Styresmøte: Opning ved form. Valg av nestformann. Eventuelle lagssaker.


Laurdag 16. februar 1946 kl 16.

Bygdas ungdom utafor laget, bes inn. Song. Opning ved formannen. Song. Referat frå styresmøte ved skrivaren. Eventuelle lagssaker og skriv frå fylke. Ein liten skets synes fram av Arne Skage og Alf Oddvik, Song. Lagsavisa ved Julie Storøy. Skytebane til inntekt for nytt hus. Foredrag. Song. Kaffipause. Utlodning. Referat frå lagsmøte. Tilslutt song. Utdeling av propagandaskriv. Nordsjø dirigent.


11. mars. Skiutflukt.


Sundag 17. mars 1946 kl 16.

Tjugeårsfest i «Vårvon». Foreldre og syskin, kamerater og andre bes inn. Opning ved formannen. Song. Referat frå lagets arbeid frå skipingsdagen til i dag. Hans Oddvik? Song. Prolog ved ein av lagslemmane, v/Alf Oddvik. Foredrag av Johs. Dahl, eller Liv Morkemo ein høvestalar, Song. Bevertning. Etter bevertningen, lett underholdn. ved Håkon Smines og Nelly Smines. Opplesnad av Dikt av Nordal Grieg ved Arne Skage. Veslemøy lengtar ved Julie Storøy. Garborg og Bergljot av B. B. Song. 10 min pause. Skets vert synt fram ved Jon Smines og Bjarne Hestø. Lagsavisa ved Jorid Grøtting. Utdeling av propaganda før slutt. Kaffi og kaker serveres.


Sundag 12. april 1946 kl 16.

Møte. Opning ved nestformannen. Song. Referat frå tjugeårsfesten ved ref. Eventuelle lagssaker. Lagets avis vert opplese ved Hans O. Song. Opplesnad og drøfting av ymse skriv frå fylke og landshovedstyre. Kostnadsoverslag og endeleg teikning  legges fram for laget av byggenemnda til godkjenning.Eventuell innlegg i saka av dei øvrige lagslemmane. Kaffipause. Loddsalg. Ymse av lett underholdning ved Brynild og Nordsjø. Tilslutt ein time leik. Referat.


Sundag 12. mai 1946

Ope møte. Opning. Dirigent Johannes Smines overtar. Brynhild Lund les avisa. Agitasjonsforedrag av ein høvetalar. Spridning av propagandaskrifter. Loddsalg. Ein skets synes fram, ved to eller tri inøvd av barnelaget. Bevertning. Morostuttar lest av Alf Oddvik og Håkon Smines. Tilslutt ein times leik.


Sundag 10. juni 1946

Fest. Opning av formannen eller ein vald dir. med unison song og ein stutt velkomsthelsing. Velkomstprolog ved Alf Oddvik. Ein par sketsar eller eit skodespel vert synt fram. Skjøtebane. Loddsalg. Foredrag av ein høvetalar. Lett underholdning ved to komikere. I millom unison song! Spridning av propagandaskriv. Tilslutt ei times leik!


Sundag 23. juni 1946

Møte tek til kl 16. Opning ved form. Referat frå festen med oversyn over den økonomiske stilling i laget. Eventuelle lagssaker. Halvårsreferat. Lagsavisa vert lest opp ved Malfrid Lund. Eit godt stykke lesast av Alfhild Lund. Morosame leikar ved Torberg Hestøy og Frits Saksen. Referat frå møte ved skrivaren.


Namn:              Lund fråhaldslag. Stift. 17/3-1926.

Form.:              Hermod Storøy. Medlemstall 34.

Nestform.:        Johannes Smines

Kass.:               Nelly Smines

Skriv.:               Kristine  Båtsvik

Styrelagslem.:  Håkon Smines.


Studiemøte haldes som regel ein gong millom kvart hovudlagsmøte. Program kan diverre ikkje settest opp for studieringen da det er på det uvisse med arbeidsoppgåvene. Antall lagslemmar 6.    


Årsmelding for 1947 sendt til Namdal fylke av DNT frå Lund avhaldslag, Lund i Namdal. Laget hadde ved årsskiftet 35 medlemmer, av desse er 16 menn og 19 kvinner og 0 born. Årsinntekta var kr 1.137,17 (inkl. kassesumen frå ifjor) og utgifter i året kr 554,56, i kassa ved årsskiftet kr 597,61. 

I hus eller annan eigedom (fonds) kr 476,93, samla eige kr 1.074,54. 

Spesifikasjon av lagsinntektene:                 

Lagspenger frå medlemene kr 15,-

Innsamlingar, loddsal, festar o.l. kr 61,15

Offentlege tilskot kr 0

Andre inntekter kr 29,20

Samla inntekter kr 105,35. 


Opplysningsverksemd:

Utdeling av skrifter kr 15,-

Foredragsverksemd kr 20,-. 


Halde 2 foredrag, av desse var begge halde ved offentlege møter og festar. Tilhøyrarar på foredrag var 54 og 40 deltok på offentlege møter og festar. 


Formann i året som gjekk: Alf Oddvik. 

Til formann neste år er vald: John Smines, Lund i Namdal


Liste over medlemmer av Lund Avholdslag – notert 1/1-1949

Nr. Navn                                          Innmeldt år    Betalt kontingent siste år    Merkand

1    Hans Oddvik                             1917              1948

2    Johanna Oddvik                        1917              1948

3    Jens Oddvik                              1926              1944                                    rest mangler 4 år

4    Laura Smines                           1917              1946                                    mangler 2 år

5    Johannes Smines                     1926              1946                                    mangler 2 år

6    Håkon Smines                          1927              1948

7    Mary (Halsen) Kristiansen        1928              1944 (?)                               mangler 4 år

8    Øystein Nordsjø                        1926              1948

9    Marie Nordsjø                           1926              1948

10    Brynhild Lund                          1926              1950

11    Alf Oddvik                                1930              1947 bet.kr 1,-                    mangler 1 år

12    Alfhild Lund                             1930              1943 (?)

13    Malfrid (Larsen) Lund             1932              1943

14    Klara Smines                          1931              1948

15    Jorid (Smines) Grøtting          1934              1944                                    mangler 4 år

16    Jøran Lund                             1929              1947 utm.-innmeldt -46       mangler 1 år

Gjenstand for revisjon (de 16 over)

17    Hermod Storøy                       1938               1944                                   mangler 4 år

18    Asbjørn Saksen                      1937               1944                                   mangler 4 år

19    Gunvor Saksen                      1937               1944                                    mangler 4 år

20    Skjalvor (Otterb.) Kvernvik     1938               1947                                   mangler 1 år

21    Sigrid Oddvik                          1938              1944                                   mangler 4 år

22    Kristine Båtsvik                       1937              1945 (?)

23    Jon Smines                             1939              1948

24    Arne Skage                             1943              1944 bet.kr 4,-                    mangler 4 år

25    Torberg Hestøy                       1943              1946                                   mangler 2 år

26    Frits Saksen                            1943              1948

27    Nelly Smines                           1944              1946                                   mangler 2 år

28    Rolf Behrns                             1945              1947                                   mangler 1 år

29    Henry Bogen                           1945              1945                                   mangler 3 år

30    Emma Storøy                          1946 (+ før)   1947                                   mangler 1 år

31    Julie Storøy                             1946              1948

32    Ivar Opdal                               1946                                                          mangler 2 år

33    Bergitte Vassli                         1946               bet. av Arne Skage kr 2,-   mangler 2 år

34    Hanna Skage                          1946               bet. kr 2,- av A. Skage       mangler 2 år

35    Else Bogen                             1947                                                          mangler 1 år

36    Per Hestø                               1949

37    Arne Hestø                             1949

38    Jonas Strøm                           1949

39    Sigurd Dyrvik                          fri medlem

    

Pr. 1/1-49. = 35 medl. -3 (?), 17 menn og 18 kvinner 

                    

Lund den 27/1-1949

Øystein Nordsjø


40    Leif Storøy                              1948 bet. Kr 1,-

41    Bjørn Saksen                          1949

42    Asrunn Oddvik                         bet. 1,- kr.


Året 1949 betalte Lund avholdslag lands- og fylkesskatt for 35 medlemmer til Namdalens fylke av D.N.T. (kr 1,- i landskatt pr. medlem og fylkesskatt på kr 0,60, i tillegg til fylkestinget kr 0,20, betalt til Margit Hansen, Namsos 10/7-50)


Det ble betalt lands- og fylkesskatt for året 1951 for 33 medlemmer til Namdalens fylke av D.N.T. (kr 1,50 i landskatt pr. medlem og fylkesskatt på kr 0,60, i tillegg til fylkestinget kr 0,20 og «Menneskevennen» kr 10,-. Betalt til Edv. Østrem, Namsos, 29/4-52).     

            

Fra Lund fråhaldslags årsmøte i 1953: 

            Lagsstyre: 

            Alf Oddvik               1. varamann Hans Oddvik

            Jon Smines             2. varamann Jorid Grøtting

            Ella Dyrvik               3. varamann Anton eller Nanna

            Arne Skage


            Barnelagsstyre:

            Hans Oddvik

            Malfrid Lund

            Jon Smines


            Festkomite:

            Øyvind Gunmtvedt

            Jorid Grøtting ?

            Ella Dyrvik

            Jon Smines


Årsmelding lagt fram i juni 1953:

Lagsfolk ved årsskiftet: 15 menn og 6 kvinner, ingen born, i alt 21. 

Laget har sparekasse i sparebank og kasse. 

Ett medlem held «Menneskevennen». 

I kasse til saman kr 329,95, lagspengar kr 21,-.

Inntekt i alt kr 350,95. 


Landsskatt, fylkesskatt kr 73,50

Husleige kr 20,-. 

Utgift i alt kr 93,50. 

Att i kassa kr 254, 45. 


Styresmenn i det nye året: 

Formann Leif Storøy, skrivar Hans Oddvik, kasserar Arne  Skage. 


Lund den 17/6-1953, Alf Oddvik (form. i året som gjekk)


Notat på et A5-ark:

Liste for indsamling på tømmer, til reparasjon og påbygging av forsamlingshuset på Lund.

Teodora Smines    2 tylfter tømmer  (på rot)


Vi tar gjerne i mot flere opplysninger om Lund avholdslag (Lund fråhaldslag), ta da kontakt med Harald Grøtting, mob.tlf.: 478 73 475 el. e-post-adresse harald.grotting@icloud.comEt avholdsmøte i grendehuset rundt 1959. Fra v.: Gunnar Guntvedt, Asbjørg (Vesla) Lund (g. Finanger), Inga Grøtting (g. Storø), Brynhild Lund (f. Lund), Arve Normann, Kjell Guntvedt, Karl (Kalle) Otterbekk, Eyvind Tingstad (lærer på Lund), Alf Oddvik, Arnfinn Normann, Terje Grøtting, Trond Otterbekk, Kåre Guntvedt og Øivind Guntvedt.
Oppdatert 02.11.2020 Htg