LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund grendelag

Organisasjonsnummer:915 265 650

Bankkonto: 4467.10.21484

VIPPS:522299

Kontakt, e-post:harald.grotting@icloud.com

Kontakt, mobiltlf.:0047 478 73 475

Adresse: Lund grendelag, c/o Harald Grøtting, Faksstrandvegen 99, 7818LUND


Generelt

Lund Grendelag A/L ble stiftet 7. juni 1985 med bakgrunn i brevkurset «Lokalsamfunnet i grissgrendte strøk», arrangert av Nærøy kommune og Norges Vel.

Sitat fra formålsparagrafen: «Andelslagets formål er å fremme samarbeid og utvikling i grenda. Laget skal arbeide for å fremme et allsidig næringsliv og et godt og aktivt miljø, som kan sikre bosetting i grenda. En bør legge vekt på trivselsmessige tiltak slik at samfunnet kan bli en trivelig boplass. I sitt arbeide skal laget også være kontaktledd mellom grenda og offentlige instanser og private, først og fremst mellom grenda og kommunen.»

På årsmøtet i 2015 (14. april) ble Lund Grendelag A/L vedtatt nedlagt og endelig beslutning ble tatt på neste årsmøte. Samtidig ble Lund grendelag stiftet som forening samme dato og vi har opprettet en ny internettside for denne foreningen. Årsaken til denne operasjonen er at organisjonsformen A/L ikke lenger lenger aksepteres av regelverket. Der var umulig å endre vedtektene og vi måtte starte på nytt.

Brønnøysundregistrene bekrefter sletting 18. april 2016 og nye Lund grendelag ble stiftet 14. april 2015.

Lund grendelag er på lista over Grasrotmiddelmottakere hos Norsk Tipping,

se beløpene her:

Større saker vi har arbeidet med:

KIKKERTEN

Grendelaget ga i perioden 1986 - 1995 ut bladet KIKKERTEN.

FORNMINESTIEN

I 1995 fikk Lund grendelag opparbeidet en fornminnesti i Smineset. Laget fikk tilskudd fra Nærøy kommune (kommunale BU-midler), Nord-Trøndelag fylkeskommune (friluftsmidler) og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (kulturlandskapsmidler), tilsammen kr 82.800. I tillegg stilte grunneiere og andre med dugnadsinnsats. Selv om stien formelt er grendelagets ansvar, har grunneierne i Smineset stilt opp med gratisarbeid hvert år ifht vedlikehold; rydding, gressklipping samt inn- og utsetting av skilt høst og vår.

For nærmere informasjon om fornminnestien, klikk her.

KOMMUNESAMMENSLÅING OG LUND KRETS TIL NAMSOS

I 2014 tok Lund grendelag et nytt initiativ overfor Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ang. evt. overføring av kretsen til Namsos kommune. Da med ønske om veiledning i forhold til grensejustering. Året etter skrev grendelaget et brev til Nærøy kommune. I brevet ba de om at man i forbindelse med kommunereformen utreder fordeler og ulemper ved en eventuell grensejustering.

Spørsmålet om grensejustering ble ytterligere aktualisert da Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner vedtok å slå seg sammen til nye Namsos kommune. Med etableringen av nye Namsos kommune ville Lund geografisk henge sammen med den nye kommunen. Innbyggerne i Lund ville ikke lenger være avhengig av ferje til og fra kommunesenteret.

Fylkesmannen fikk delegert myndighet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mindre grensejusteringssaker. Fylkesmannen kunne vedta at man skulle igangsette utredning av grensejustering men også fatte vedtak om justering, dersom de berørte kommer var enige om justeringen.

Det ble gjennomført en grundig prosess der flere aktører var involvert, inkludert Nærøy og nye Namsos kommune. Fylkesmannen i Trøndelag støttet grensejusteringen. I vedtaket som Fylkesmannen sendte de berørte kommunene går det frem at kommunegrensen mellom Nærøy og nye Namsos kommune justeres, slik at Lund grunnkrets overføres til nye Namsos kommune fra 1. januar 2020.

Innbyggerne i Lund har blitt involvert i spørsmålet om grensejustering, blant annet gjennom flere folkemøter, og ved at Nærøy kommune gjennomførte folkeavstemming om grensejustering 12. september 2016.

Det ble avholdt folkeavstemning for Lund krets 12.09.2016. Valgdeltagelsen for Lund krets var 80 prosent. Av disse stemte 67,5 prosent for endring av kommunetilhørighet til Namsos, mens 30 prosent stemte nei til endring. Øvrige var blanke stemmer.

Etter at Stortinget vedtok kommunesammenslåing i 2017 ble det valgt en midlertidig fellesnemnd med 3 medl. fra Fosnes, 4 fra Namdalseid og 7 fra Namsos samt en observatør fra Lund (Bjørnar Smines).

I januar 2019 ble det satt sammen en fellesnemd bestående av de tre kommunestyrene i Fosnes, Namdalseid og Namsos samt tre observatører fra Lund (Bjørnar Smines, Audur Thorisdottir og Svein Storø).

Disse tre hadde talerett men ikke forslagsrett og stemmerett.

Høsten 2019 deltok befolkningen på Lund i kommunevalget for Namsos kommune og fylkestingsvalget for Trøndelag fylkeskommune.

01.01.2020 ble Lund krets en del av nye Namsos kommune og kretsen fikk to repr. i det nye kommunestyret; Joar Grøtting (H) og Svein Storø (Ap).

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET - MULIGHETSTEAM

Høsten 2019 og våren 2020 har grendelaget vært representert i Namsos kommunes Mulighetsteam og arbeidet med et stedsutviklingsprosjekt for Lund/Smines-området.
Oppdatert 01.07.2020 Htg