LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund lyslag

Lund lyslag ble formelt stiftet 8. mars 2012, men må ha vært i drift senest 2006, for i 2007 har laget årsmøte 20. mars. Det var 25 husstander som betalte lysbrev i 2006.

Sommeren 2007 fikk laget 13 lysmaster av Mesta. I 2007 fikk Lund lyslag kr 30.000 fra Lund Fiskeoppdrett AS.

Lund lyslag hadde tombolatelt på idrettsbanen under Lund-dagene i mange år.

Årsmøte 2008:Formann Hans Oddvik (2 år), kasserer Helene Jakobsen (2 år), sekretær Åse Rørmark

(1 år). Valgkomite: Bjørnar Smines og Oddvar Lund.

Det ble satt opp 8 lys fra Gnaddan til Møla i 2008.

Juli 2008:Lund-da’n 2008, tombola i regi av Lund lyslag

Årsmøte 2009:Sekretær Åse Rørmark, gjenvalg

April 2009:Det ble bestemt å kjøpe inn parytelt ti bruk under tombolaen

Juli 2009:Lund-da’n 2009, tombola, Erna Lund og Audveig Ingebrigtsen deltok bl.a.

Årsmøte 2010:Leder Steinar Jakobsen (2 år), kasserer Helene Jakobsen (2 år, gjenvalg), revisor Jonn

 Bergslid (2 år, gjenvalg), revisor Erna Lund (2 år, gjenvalg)

November 2010:Mottar støtte på kr 2.000 fra Nærøy kommune

Årsmøte 2011: Sekretær Åse Rørmark (2 år, gjenvalg)

November 2011:Styremøte, vurderte å slå lyslaget sammen med grendelaget hvis årsmøtet ønsker det

Årsmøte 2012: Leder Steinar Jakobsen (2 år, gjenvalg), kasserer Torstein Smines. Valgnemnda: Bjørnar

Smines og Oddvar Lund (gjenvalgt)

Valgte å utsette vurderingen om sammenslåing til neste årsmøte

Lund lyslag ble formelt stiftet på årsmøtet 8. mars 2012

Årsmøte 2013:Leder Steinar Jakobsen (1 år igjen), kasserer Torstein Smines (1 år igjen), sekretær Siw

 Storø (2 år igjen). Valgkomite: Bjørnar Smines og Oddvar Lund

Juli 2013:Lund-da’n 2013, tombola til inntekt for veglysene

Årsmøte 2015: Sammenslåing av Lund lyslag med Lund grendelag. I henhold til vedtektene er sammenslåing med Lund grendelag ikke å anse som en oppløsning. Det vil da være §10 i vedtektene som kommer til anvendelse. Vedtak om sammenslåing krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslaget om sammenslåing ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke avholdt valg, styret skulle sitte til grendelaget har tatt sin beslutning. Sak 8: Lyslaget tar ansvar for aktiviteten fram til Lund-dagen. Deretter overtar Lund grendelag dersom grendelaget vedtar å overta aktiviteten i lyslaget.

På årsmøtet i Lund grendelag A/L 14. april 2015 ble det gjort følgende vedtak:

Henvendelse fra Lund lyslag om evt. innlemmelse i Lund grendelag.

Lund grendelag er i utgangspunktet positiv til en slik innlemmelse. Dersom årsmøtet i Lund lyslag fatter endelig vedtak om dette, vil styret i Lund grendelag få fullmakt til å vurdere endelig overtakelse og utnevne et underutvalg til å drifte den nye funksjonen.

Lund grendelag sendte melding til Lund lyslag 29. oktober 2015 om at grendelaget var villig til å ta over fra og med i dag. Grendelaget hadde valgt et arbeidsutvalg bestående av Siw Storø, Åse Rørmark og Steinar Jakobsen. Det går fram av regnskapet til Lund grendelag for 2015 at lysbrev ble betalt til grendelaget.

Lund lyslag ble slettet i Enhetsregisteret8. desember 2016.

Lund grendelag overtok midlene først i 2017 (kr 35.000 den 2. januar og kontoene ble avsluttet den 8. juni og resterende beløp overført).

Veglys oversikt pr. 3. november 2020:

1968Oppsetting av 7 lys på eksisterende stolper i regi av Lund husmorlag

1987Husmorlaget hadde ca. 30 veglys

1994Husmorlaget hadde 34 veglys, derav 7 i Smineset, allerede samme høst ble det satt opp flere lys

20xxLund husmorlag ble lagt ned

20xxLund lyslag overtok ansvaret for veglysene samme tid

2012Lund lyslag ble formelt stiftet 8. mars på årsmøtet

2012/13 Veglysene i Haraneset ble satt opp ( nr. 48 - 57)

2015Lund lyslag ble lagt ned

2015Lund grendelag overtok ansvaret for veglysene

2018Lund grendelag startet arbeidet med å bytte ut armaturene til LED, først lys nr. 8 - 14 og 23 - 40 i

mars

2019Armaturene til lys nr. 41 - 47 ble byttet ut til LED i september

2020Armaturene til lys nr. 48 - 57 ble byttet ut til LED 3. november
Veglys Smineset, nr. 1 - 7


Veglys Lund vestre, nr. 8 -22, nye LED-armaturer nr. 8 - 14 og 23 - 40 mars 2018


Veglys Lund midtre, nr. 23 - 40


Veglys Lund østre, nr. 41 - 47, nye LED-armaturer sept. 2019Veglys Haraneset, nr. 48 - 57, nye LED-armaturer 03.11.2020


Vi tar gjerne i mot flere opplysninger om Lund lyslag), ta da kontakt med Harald Grøtting, mob.tlf.: 478 73 475 el. e-post-adresse harald.grotting@icloud.comOppdatert 03.11.2020 Htg