LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund utmarkslag

Lund utmarkslag ble stiftet i 1975. Laget var en sammenslutning av grunneiere samt jakt- og fiskerettighetshavere. Formålet var å samle grunneiernes og rettighetshaverne i området for i samarbeid å utnytte utmarksressursene som ledd i gårdsdrifta.

Det viktigste arbeidet utmarkslaget gjorde, var å ta initiativ til å få laget en soneplan for Lund-Smines. Noe av bakgrunnen for dette var å forhindre hyttebygging i Fjærangen. Arbeidet ble gjort i samarbeid med Nærøy kommune som til slutt stod som ansvarlig for planen.

Utmarkslaget gjorde en henvendelse til Nærøy kommune våren 1976 om økonomisk støtte til å få utarbeidet en utmarksplan. Nærøy kommune søkte samme våren Nord-Trøndelag fylke om tilskudd og de ble innvilget kr 25.000 i støtte.

25. august 1976 ble det avholdt et møte på Kolvereid med repr. fra fylket, kommunen, utmarkslaget og Namdal skogeierforening. Det ble enighet om å utarbeide en soneplan for området. 18. november 1976 vedtok Nærøy kommune å engasjere Namdal skogeierforening til å utarbeide en soneplan etter skogeierforeningene opplegg. Det ble samtidig oppnevnt et kontaktutvalg for planarbeidet med følgende sammensetning:

herredsskogmester Kåre Aarmo

herredsagronom Gunnar Dalen

generalplanlegger Toralf Aalberg

grunneier Jon Smines

Kontaktutvalget har deltatt aktivt i planleggingsarbeidet. Dette gjaldt både innsamling av grunnlagsmaterialet og vurdering og korrigering av det endelige planforslaget.

Markregistreringen ble utført høsten 1977 og utarbeidelse og bearbeiding av planforslaget ble utført i 1978.

Det endelige planforslaget ble lagt fram i desember 1978.

Soneplan for Lund-Smines ble vedtatt av Nærøy kommunestyre som k.sak 07/80 i møte den 14.02.1980.
Bygningsloven av 1965 la grunnen for bruk av bla. overordnet generalplaner, funksjonsdelte soneplaner og reguleringsplaner i kommunene.

Utmarkslaget er ikke i drift nå og man vet ikke om og evt når det i praksis ble nedlagt, antageligvis først på1990-tallet.

Oppdatert 02.11.2020 Htg