LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Smines Båtforening

Org.nr.: 987 256 052

Bankkontonr.: 4212.49.87428

VIPPS:20318


Generelt

Smines småbåthavn som eies og drives av Smines Båtforening ligger ved Sminesbukta.

Smines småbåthavn sett fra Øverstun i Smineset. Foto: Torstein Smines.


Kart

Havneopplysninger

Havneansvarlig:

Bjørnar Smines

mob. 412 06 966

e-post: bsmines@online.no

Helårshavn:

Ja

Antall gjestepl.:

Hele yttersida av flytebrygga ved pent vær.

Innseiling:

Djup og fhv bred innseiling.

Fortøyning:

Flytebrygge

Verdt å vite om vindforhold:

Havna har åpning mot øst og det kan være bølger ved gjeste-plassene ved vind fra nordlig til østlig retning.

Havnepris:

Gjestebrygge, gratis. Ved bruk av landstrøm ved overnatting, kr 50,- pr. natt.

Beliggenhet/posisjon:

Smines, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag, Nord 64:45:07.839, Øst 11:33:23.216

Fasiliteter:

Gjestebrygge, vatn, strøm, parkering.Styret

Valgt på årsmøtet 26. mai 2011:

Bjørnar Smines, leder

Knut Storø, kasserer

Peter Smines, styremedlem

Vedtekter Smines Båtforening

Vedtatt på stiftelsesmøtet 28.05.2004

Revidert av Årsmøtet 29.04.2005

Revidert av Årsmøtet 02.07.2015


Navn og selskapsform:

Foreningens navn er Smines Båtforening. Smines Båtforening er en forening med vekslende kapital og medlemstall.


Formål:

Foreningens formål er å bygge, eie, drive og vedlikeholde Smines Båthavn og arbeide for et godt maritimt miljø på stedet.


Medlemskap:

1.Alle interesserte kan søke om medlemskap.

2.Styret behandler slike søknader.Medlemskapet betales med en engangspremie, en premie som for tiden er kr 500,-.

3.Medlemskap er en forutsetning for å få leierett til båtplass.

4.Medlemskapet kan kun overdras til slektninger i rett opp- eller nedstigende linje.


Årsmøtet:

1.Årsmøtet er foreningens øverste organ.Årsmøtet avholdes innen 30.april det enkelte år. Styret innkaller til årsmøte med minst 14-dagers skriftlig varsel.På årsmøtet kan det ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Årsmøtet velger selv ordstyrer.

2.Hvert medlem har en stemme i årsmøtet.Medlemmet kan om nødvendig la seg representere gjennom skriftlig fullmakt.

3.Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

•Valg av ordstyrer og sekretær.

•Foreningens årsberetning, årsregnskap og budsjett for kommende år.

•Valg av styremedlemmer og revisor.

•Innskuddssatser og årsleie for båtplassene.

•Andre saker som er nevnt i innkallingen.

4.Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret eller minst 10% av medlemmene ber om det.


Styret:

1.Foreningen ledes av et styre på tre medlemmer. Disse velges blant medlemmene for to og to år av Årsmøtet slik at henholdsvis ett eller to styremedlemmer står på valg det enkelte år. For å komme på tur må derfor ett av styremedlemmene trekkes ut etter første driftsår.Styret velger selv sin leder, kasserer og sekretær for ett og ett år. Det forutsettes at minst to av de tre i styret har båtplass.

2.Årsmøtet velger i tillegg ett varamedlem til styret. Denne velges for ett og ett år.

3.Foreningen forpliktes av signaturen til lederen og ett styremedlem.


Styrets gjøremål:

1.Styret skal lede laget i henhold til vedtekter, driftsregler (se separat skriv) og de vedtak som årsmøtet ellers måtte fatte.

2.Styret skal legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår, og forslag til budsjett for kommende driftsår, for årsmøtet.


Forretningsmessige forhold:

1.Styret fordeler leierett til båtplass til medlemmene etter ansiennitet.Innskudd og årlig leie for båtplassen (for hele kalenderår) betales forskuddsvis til foreningen med den betalingsfrist som fastsettes av styret.

2.Innskuddets størrelse og det årlige leiebeløp for båtplassene fastsettes av Årsmøtet etter forslag fra styret.Takstene kan differensieres ut fra båtstørrelse. Verdiøkninger som følge av offentlige tilskudd skal ikke "subsidiere" driften gjennom redusert innskudd og årlig leie.

3.For innskuddsbeløpet skriver foreningen ut et andelsbevis hvor leierett til nummerert båtplass bekreftes.

4.Inget medlem har rett til mer enn en båtplass dersom anlegget er fullt.I situasjoner hvor det ikke er plasser nok, og medlemsansienniteten er lik, avgjøres tildelingen ved åpen loddtrekning mellom søkerne.

5.Andelshaver kan si opp sin båtplass gjennom skriftlig varsel til styret.Tilbakebetaling av innskudd skjer først etter at plassen er videresolgt (jf. punkt 8 nedenfor).Dersom ingen med lengre medlemsansiennitet står og venter på båtplass, kan en andelseier som selger båten sin overføre andelsretten til den nye båteieren.

6.Framleie skal godkjennes av styret. Ved framleie skal medlemmer ha fortrinnsrett ut fra ansiennitet.Unntatt fra dette er framleie til slektninger i rett opp- eller nedstigende linje.

7.Ved manglende betaling og/eller mislighold av andre forpliktelser overfor fellesskapet, kan styret bestemme at vedkommende båtplass skal innløses og ryddes.Styret skal imidlertid gi den berørte skriftlig varsel og en frist på to måneder til å bringe forholdet i orden før saken effektueres.

8.Ved slik innløsing av båtplass skal det aktuelle innskuddsbeløpet tilbakebetales så snart båtplassen blir videresolgt.

Styret kan ved tilbakebetalingen trekke fra lagets tilgodehavende inklusive de erstatningskrav som tidligere er varslet overfor nevnte person.Ved uenighet kan saken innankes for første, ordinære årsmøte.

9.Årsmøtet fastsetter driftsregler for havna og tilstøtende trafikkområde.


Vedtektsendring:

1.Disse vedtektene kan endres etter vedtak i årsmøtet med to tredjedels flertall (av tilstedeværende medlemmer inklusive fullmakter).

2.Endringsforslag skal kunngjøres for medlemmene ved årsmøteinnkallingen.


Oppløsning av foreningen:

1.Oppløsning av foreningen, eller overdragelse av foreningens eiendom, kan besluttes iverksatt på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall.

2.Ved oppløsning får andelshaverne tilbakebetalt det opprinnelige innskudd i nominell kroneverdi.Dette forutsetter at andelskapitalen er inntakt.Dersom deler av kapitalen i følge regnskapet er tapt, skal det beregnes en tilbakebetaling i samsvar med kapitalens størrelse.

3.Foreningens eiendom kan for øvrig overdras til andre eiere på de vilkår som årsmøtet bestemmer.Driftsregler for Smines Båtforening

Vedtatt på stiftelsesmøtet 28.05.2004


1.Driftsreglene fastsettes av årsmøtet. Styret kan unntaksvis vedta midlertidige tilleggs-regler.

2.De av medlemmene i båtforeninga som har båtplass plikter å delta på dugnader knyttet til rydding, renhold, vedlikeholdsarbeid og eventuelt anleggsarbeid i havneområdet i den utstrekning styret finner det nødvendig.

3.Styret skal i god tid sette opp oversikt over aktuelle dugnader i året.Kravet til aktuelle dugnadstimer kan variere fra år til år. Dersom et medlem, jf. punkt 2, ikke kan delta på dugnad, må det primært stilles vikar. Sekundært betales en økonomisk kompensasjon til båtforeninga. For tiden settes denne til kr 100,- pr. time.

4.Klager vedrørende Smines Båthavn framsettes skriftlig til styret/styrelederen for båtforeninga.

5.Utriggernes lengde skal være slik at de dekker minimum 2/3 av båtens lengde etter at båten er fortøyd på en slik måte at den ikke berører fenderplanken på brygga. Maksimalt 1,5 meter av båten skal da stikke utenfor utriggernes ytre ende. Bredden mellom utriggerne skal være 60-80 cm mer enn båtens bredde for å gi plass til fendere. De mål som her er oppgitt, er i samsvar med utriggerleverandørens anbefalinger.

6.Brukerne av havneanlegget plikter å fortøye sine båter godt og sørge for nødvendig fendring mellom båt og utriggere.

7.Det er den enkelte båteiers ansvar å forsikre båt, motor og det utstyr som følger båten. Båtforeninga er således ikke ansvarlig for skader som oppstår på båter og personer i og ved havneanlegget.

8.Maksimal fart i nærområdet til bryggeanlegget skal ikke overstige 5 knop.

9.Skader på havneanlegget som følge av uvøren bruk, mangelfull fortøyning og lignende, utbedres/erstattes av den/de som har forårsaket skaden.

10.Besøkende med båt får fortøye gratis på utsiden av betongbryggene. Dersom landstrøm benyttes ved overnatting, betales kr 50,- pr natt. Pengene legges i oppsatt kasse.

11.Bilparkering må skje på moloens indre ende og på en slik måte at det ikke sperrer for varetransport til/fra flytebryggene.

12.Båtforeninga er ansvarlig for vedlikeholdet av vegen mellom FV 769 og moloanlegget. Grunneierne, og eventuelle andre faste brukere i området, betaler en rimelig andel av kostnadene med dette. Styret gjør nødvendige avtaler om denne kostnadsfordelingen.Oppdatert 01.07.2020